Togar càrn mòr de chlachan beaga!

Togar càrn mòr de chlachan beaga!
Dh’ fhaodar canail sa Bheurla – “Great oaks from little acorns grow” agus gu dearbh tha sin fìor mun sgoil seo, agus i sìor a’ dol am meud.  A’ leanntainn oirnn le gnathasan-càinnt, dh’ fhaodadh sinn cuideachd  “nach ann air a Ghàidhlig a thàinig an dà latha” a chanail agus sin a’ ciallachadh mar a tha rudan air atharrachadh ann an saoghal na Gàidhlig.   Abair cothroman a tha a’ chlann againn ann am BSGI a’ faighinn ’s iad ag èirigh suas a-measg na leasachaidhean Gàidhlig a thàinig gu buil fad na bliadhnaichean bhon thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig!  Feadh an teirm seo fhèin, nach robh an sgoil air a’ riochdachadh sna “Dementia Awards” ‘s sgioba Cameron House air an duais “Best Innovation in Continuing Care”  fhaighinn an dèidh a chom-pàirteachas a bha eadar iad fhèin san sgoil ’s a’ chlann air P7  a’ tadhal air na còmhnaichean ‘s a’ còmhradh riutha sa Ghàidhlig.  Chithear tuilleadh mu seo air a’ cheangal gu h-ìosal:-

http://crossreach.org.uk/cameron-house-win-scotland%E2%80%99s-dementia-awards-2014

Tha P7 cuideachd a’ sàs anns an iomairt Cànanan 1+2, agus iad a’ toirt cuireadh do na sgoilearan air Clas 7 sna bun-sgoiltean eile san sgìre,  gu Latha Gàidhlig aig BSGI an ath teirm.    Thathar an dùil gum faigh na h-aoighean leasan Gàidhlig agus cothrom blasad-bìdh òrdachadh sa Ghàidhlig bhon chafaidh aca, an dèidh na cloinne a bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs sa Ghàidhlig.  Deagh iomairt gu dearbh agus iad a’ brosnachadh na sgoiltean eile gus a Ghàidhlig a thaghadh mar an dàrna cànan aig toiseach an t-slighe gu dà-chananas, nuair a bhios seo air a chur air bhonn gu nàiseanta a dh’ aithghearr,  airson a h-uile leanabh ann am  P1.

Sinn a dh’fhaodas a bhith uasal às a chlann againn ’s iad nan deagh thosgairean airson na Gàidhlig!      Seònaid NicLeòid

TOGAR

In English the equivalent of Togar càrn mòr de chlachan beaga” is “Great oaks from little acorns grow” and indeed it is very applicable to BSGI, with our numbers continually increasing. Also the idom “nach ann air a Ghàidhlig a thàinig an dà latha” (amusingly translated literally as “isn’t it on Gaelic that has come the two days”!)  indicates the changes that have happened in the world of Gaelic language and culture.    What great opportunities our BSGI children have been given and them growing up with the development of Gaelic medium education and experiencing the all the advantages of bilingualism.  In the course of this term, school representatives joined the team from Cameron House at the Dementia Awards where they won “Best Innovation in Continuing Care” as a result of their partnership with the school. P7 pupils visited the Cameron House residents throughout the year and spoke to them in Gaelic with this project aiming to continue in future years.  Congratulations to all and more details of the project are available from the link below:-

http://crossreach.org.uk/cameron-house-win-scotland%E2%80%99s-dementia-awards-2014

Primary 7 children are also involved with the P1+2 Languages project, with them inviting the other primary 7 children from our Associated School Group to attend a Gaelic Day at BSGI at the beginning of November.   They propose to give their guests a Gaelic lesson, some Gaelic sporting activities and an opportunity to use the Gaelic learnt to order a snack at the BSGI Gaelic càfe they intend to set up for the event.  A great enterprise indeed with our P7s encouraging the other schools to choose Gaelic as their second language when they embark on the road to bilingualism, when this initiative is implemented shortly in all Scottish primary schools for each child from P1 onwards.

We can indeed be proud of our children, as they truly are ambassadors for the Gaelic language!     Janet MacLeod

Matamataig cìnn/ Mental maths

A bheil beachdan air dhith oirbh airson matamataig cìnn a dhèanamh aig an taigh? Coimhead anns an folder Matamataig cinn. Gheibh sibh liosta an sin airson ur cuideachadh!
Are you looking for inspiration to help with mental maths at home? Look in the mental maths folders now available on the headers folders at the top of the home page. We hope this list will help you!

Cho sona ri luch ann an lofa!

imageBheil sibh eolach air an abairt “cho gruamach ri madainn Diluain?” Uill, chan eil mi idir a’ smaoineachadh gu bheil e riatanach airson an sgoil againne oir ‘s e beatha gu math beothail a tha againne am broinn an togalaich seo. Tha a h-uile duine cho trang ‘s cho sunndach bho mhoch gu dubh aig BSGI ‘s sinn a’ toiseachadh le curam chloinne tràth sa mhadainn gus an criochnaich sinn le diofar chlubaichean is tachartasan eile a bhios a’ dol air adhart gu math anmoch dhen fheasgair. Thathar a’ coimhead air adart ris a’ chiad choinneimh aig Comhairle nam Parant ann an ceann seachdain agus an cothrom fhsighinn a bhith a’ cur an cèill ceanglaichean laidir le foram nam pàrant. Bithear cuideachd a’ cur a-mach naidheachdan na sgoile thugaibh a dh’ aithghearr airson innse dhuibh na tha air a bhith a’ tachairt bho thoiseach an teirm. Tha mi smaoineachadh gur e an abairt “cho sona ri luch ann an lofa” a tha nas freagarraiche dhuinne an seo!

The saying “cho gruamach ri madainn Diluain” (as depressing as Monday morning) is not very apt for us in the hive of activity within the BSGI school campus. Everyone appears to be so lively and busy from morning till late, beginning early with our before school childcare to the buzz of all our after school clubs, events and activities finishing late into the evening. We look forward to our first Parent Council meeting in a week’s time, giving us the opportunity to form strong links with our parent forum. A newsletter will also be issued shortly to give an update of all that has been happening at BSGI since the beginning of term. Indeed the saying “cho sona ri luch ann an lofa” (as content as a mouse in a loaf of bread) is a much more apt description of life at BSGI!

An t-ionnsachadh òg, an t-ionnsachadh bòidheach !

Originally posted on Ceannard/Headteacher :

gaelic_school_1

’S gann gu bheil mi ga chreidsinn gu bheil mi air ais far an do thòisich mi o chionn seachd bliadhna air ais agus gun an togalach fiu deiseil nuair a thòisich mi nam dhreuchd ann an 2007. Bha e gu math tlachdmhor aig an àm sin a bhith coinneachadh ri na pàrantan a bha a’ riochdachadh na sgoile air Comhairle nam Pàrant agus sinn a’ faighinn cothrom tadhal air an làrach. Marsin bidh e air leth tlachdmhor dhomhsa coinneachadh ri na pàrantan a-nochd aig BSGI aig 7f agus cothrom fàilte a chur oirbh agus beagan craic is strùbag fhaighinn còmhla ribh! Feumaidh mi a radh ged-thà gur e a bhith faicinn na cloinne, nam measg feadhainn a bha mi ag aithneachadh, a thug an toileachas ‘s motha dhomh. Tha mi an dòchas eòlas a chur oirbh uile sna seachdainean a tha romhainn san teirm seo. Nach eil e math…

View original 263 more words