The Queen’s Baton Relay – Baton Bearer

Gheibh suas gu 4000 duine an cothrom an cuaille neo baton a ghiùlain. ‘S iad daoine a chaidh an ainmeachadh airson sàr obair sa choimhearsnachd, co cheangailte ri spòrs, obair choimhearsnachd agus òigridh.

Up to 4,000 batonbearers will have the honour of carrying the baton, including
those nominated in recognition of their contributions to local sport, community
and youth.

Cò chaidh a thaghadh? Cuideigin a tha toirt seachad TORR ùine le na sgiobaidhean ball-coise. Cò eile ach Sandy. Dèan cinnteach gum bidh thu mun cuairt air an 11mh/12mh den Iuchair. Mòran taing Sandy.
Who got chosen? Somebody who gives up a great deal of his spare time with our football teams. Who else but Sandy. Make sure you are around on Friday 11th/Saturday 12th July to cheer him on. Best wishes from Mrs MacIver and all your footballers! Thanks to Rosanna for sending the link for the nominations.

4,000 daoine a’ gìulain am baton -
4,000 cilemeatair
400 bailtean agus cathair bhailtean
40 latha

4,000 batonbearers
4,000 kilometres
400 villages, towns and cities
40 days

Cafaidh Clas-a-Seachd!

Cuimhnichibh gum bi cafaidh a’ruith eadar 2:30 agus 3:15 a-maireach.  BIdh ti agus cofaidh agus rudan blasta ri fhaighinn as deidh

‘Righ nan Cocairean’ aig Clas-a-Seachd.  Bidh iad cuideachd a’reic beagan stuth eile.

Cuideachd bidh cothrom agaibh siabann sgoinneil aig Clas-a-Sia a cheannach.  Tha iad air a bhith trang a’ deanamh siabann airson farpais ‘Dragons Den’ aig Asda.

Remember Primary 7 are running a cafe tomorrow between 2:30 and 3:15.  Teas, coffees and sweet treats will be for sale after their ‘bake-off’ competition.  They will also be selling some other items.

Also, there will be an opportunity to buy the wonderful soap which the Primary six class has been busy producing for their Dragons Den competition run by Asda.

Seachdainn Sonraichte ann an B.S.G.I

This slideshow requires JavaScript.

Seachdainn Sònraichte ann an B.S.G.I

Mar a chì sibh tha sinn air a bhith uabhasach trang an t-seachdainn seo a’ cruinneachadh airgid airson seachdainn ‘Sports Relief’ Chuir sinn air dòigh ‘aerobics’ an-diugh anns a mhadainn an uairsin bha geama sònraichte ball-basgaid againn far an do bhuannaich an sgioba Albannach.
An uairsin bha sinn uile trang a’ coimhead air geama ball-basgaid eadar na tidsearan agus clas a seachd.
Mar a chì sibh bha latha air leth againn a chord rinn gu mòr. Uile gu lèir chruinnich sinn thairis air £280 airson ‘Sports Relief’, suim air leth. Bha BBC Alba cuideachd a-staigh gar clàradh agus bidh sinn air ‘An Là’ a-nochd aig 8 uairean.

As you can see, we have been very busy this week raising money for ‘Sports Relief’. We took part in aerobics this morning and then we watched the final of our basketball tournament where the ‘Albannach’ team won.

After this we all watched a basketball match between the teachers and primary 7 pupils.
We really enjoyed our day and altogether raised over £280 for ‘Sports Relief’ a brilliant amount. We also had BBC Alba in recording us and we hope to be on ‘An Là’ tonight at 8pm.

Mòran taing gun a h-uile duine a thug taic dhuinn. Tha sinn fada nar comainn.

Comhairle nan Sgoilearan

Seachdainn ‘Sports Relief’

This slideshow requires JavaScript.


Mar a chì sibh tha sinn uile air a bhith trang a’ gabhail pàirt ann an tachairtasan sònraichte airson seachdainn ‘Sports Relief’ . Chaidh sinn air chuairt/ruith timicheall pàirc an I.R.A an-dè agus bha sinn a gabhail pàirt ann an Zumba madainn an-diugh.

Bha sinn cuideachd a’ feuchainn ris a chùis a dhèanamh air na tidsearan againn anns na puist tadhail an-diugh agus a bharrachd airs a seo tha sinn air a bhith a’ feuchainn ri Romàinia a ruighinn le bhith a gabhail ar cothrom air a bhaidhsagal.
Seachdainn thrang lan spòrs.

Comhairle nan Sgoilearan.

As you can see we have had a busy week taking part in various activities for ‘Sports Relief’ . We took part in a walk/run round the I.R.A pitch yesterday and enjoyed a Zumba session this morning.

As well as this we were trying to beat our teachers in the goals at breaktime and lunchtime. We have also been taking part in a cycle in order to try to cycle to Romainia.

A week full of fun raising money for a good cause.

Pupil Council

Latha Mòr nan Leabhraichean

Bha latha air leth againn anns an sgoil an-diugh a cotharrachadh Latha Mòr nan Leabhraichean. Rinn a h-uile duine oidhrip mhòr a’ cur orra aodach sònraichte.

Bha sinn cuideachd a’ dèanamh tòrr gnìomhan le chèile anns na clasaichean dhealbhaich sinn tòrr còmhdaich inntinneach airson na leabhraichean a b’fhèarr leinn.

We had a great day in school today celebrating ‘World Book Day’. Everyone made a big effort by dressing up as their favourite book character.

We also took part in a number of activities together in our classes by doing things like designing new covers for our favourite books.

This slideshow requires JavaScript.