Matamataig cìnn/ Mental maths

A bheil beachdan air dhith oirbh airson matamataig cìnn a dhèanamh aig an taigh? Coimhead anns an folder Matamataig cinn. Gheibh sibh liosta an sin airson ur cuideachadh!
Are you looking for inspiration to help with mental maths at home? Look in the mental maths folders now available on the headers folders at the top of the home page. We hope this list will help you!

Cho sona ri luch ann an lofa!

imageBheil sibh eolach air an abairt “cho gruamach ri madainn Diluain?” Uill, chan eil mi idir a’ smaoineachadh gu bheil e riatanach airson an sgoil againne oir ‘s e beatha gu math beothail a tha againne am broinn an togalaich seo. Tha a h-uile duine cho trang ‘s cho sunndach bho mhoch gu dubh aig BSGI ‘s sinn a’ toiseachadh le curam chloinne tràth sa mhadainn gus an criochnaich sinn le diofar chlubaichean is tachartasan eile a bhios a’ dol air adhart gu math anmoch dhen fheasgair. Thathar a’ coimhead air adart ris a’ chiad choinneimh aig Comhairle nam Parant ann an ceann seachdain agus an cothrom fhsighinn a bhith a’ cur an cèill ceanglaichean laidir le foram nam pàrant. Bithear cuideachd a’ cur a-mach naidheachdan na sgoile thugaibh a dh’ aithghearr airson innse dhuibh na tha air a bhith a’ tachairt bho thoiseach an teirm. Tha mi smaoineachadh gur e an abairt “cho sona ri luch ann an lofa” a tha nas freagarraiche dhuinne an seo!

The saying “cho gruamach ri madainn Diluain” (as depressing as Monday morning) is not very apt for us in the hive of activity within the BSGI school campus. Everyone appears to be so lively and busy from morning till late, beginning early with our before school childcare to the buzz of all our after school clubs, events and activities finishing late into the evening. We look forward to our first Parent Council meeting in a week’s time, giving us the opportunity to form strong links with our parent forum. A newsletter will also be issued shortly to give an update of all that has been happening at BSGI since the beginning of term. Indeed the saying “cho sona ri luch ann an lofa” (as content as a mouse in a loaf of bread) is a much more apt description of life at BSGI!

An t-ionnsachadh òg, an t-ionnsachadh bòidheach !

Originally posted on Ceannard/Headteacher :

gaelic_school_1

’S gann gu bheil mi ga chreidsinn gu bheil mi air ais far an do thòisich mi o chionn seachd bliadhna air ais agus gun an togalach fiu deiseil nuair a thòisich mi nam dhreuchd ann an 2007. Bha e gu math tlachdmhor aig an àm sin a bhith coinneachadh ri na pàrantan a bha a’ riochdachadh na sgoile air Comhairle nam Pàrant agus sinn a’ faighinn cothrom tadhal air an làrach. Marsin bidh e air leth tlachdmhor dhomhsa coinneachadh ri na pàrantan a-nochd aig BSGI aig 7f agus cothrom fàilte a chur oirbh agus beagan craic is strùbag fhaighinn còmhla ribh! Feumaidh mi a radh ged-thà gur e a bhith faicinn na cloinne, nam measg feadhainn a bha mi ag aithneachadh, a thug an toileachas ‘s motha dhomh. Tha mi an dòchas eòlas a chur oirbh uile sna seachdainean a tha romhainn san teirm seo. Nach eil e math…

View original 263 more words

Sgiobadh air là spòrs airson am ‘British Heart Foundation’

This slideshow requires JavaScript.

Bu mhath leinn taing a thoirt dhan h-uile duine a thug airgead dhuinn fhad’s a bha sinn a’ gabhail pàirt anns an sgiobadh againn air an là spòrs againn. Chruinnich sinn £893.28. ‘S math a rinn gach duine agus tha sinn air leth taingeil airson an taic a thug sibh uile dhuinn.
Thàinig dithis bhon ‘British Heart Foundation’ a-steach an-diugh airson an seic againn fhaighinn as leth am ‘British Heart Foundation’.

We would like to thank everyone who sponsored us to skip on our Sports’ Day. We raised £893.28. Everyone did really well and we are very grateful for the support you all gave us.

Two people from the British Heart Foundation came to our assembly today to accept a cheque on their behalf.

Mòran Taing

Comhairle nan Sgoilearan