An Comunn Gàidhealach Soup/Pudding Lunch 16th February

Soup Pudding Coffee -16th February 2019

Advertisements

Jammin Fitness

Thàinig Andy McKechnie bho Jammin Fitness a-steach an-diugh airson co-thional a ghabhail agus an uairsin airson buitean-obrach a dhèanamh leis na clasaichean. Bhruidhinn e rinn mu dheidhinn a bhith a cleachdadh mòr-inntinn agus a gabhail ceum mu seach.  Thuirt e rinn cho cudromach sa tha e a bhith a smaoineachadh ‘chan urrainn dhomh a dhèanamh…fhathast’.

 

We enjoyed our visit from Andy Mackechnie from Jammin’ Fitness at assembly today. He talked to us about the importance of having a ‘growth mindset’ rather than a ‘fixed mindset’.  He explained the importance of not saying, ‘I can’t do it’, but rather saying ‘I cant’t do it…yet’.

Andy then ran workshops for all of the classes where they learned some fun dance routines.

This slideshow requires JavaScript.

Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig 25mh am Faoilleach/Gaelic Community Cafe 25th January

cafe

 

Bidh Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig air aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis air Dihaoine 25mh am Faoilleach eadar 2-2.45f. Bidh sinn a comharrachadh Latha Burns.

Ma tha sibh a tighinn ann ,`S e direach donations a bhios ann agus bidh sinn a cruinneachadh airgead airson an carthannas Birchwood Highland agus pàirt dhan airgead sgoile

Bidh rudan ann mar beicearachd, ti is cofaidh agus aite-cluich ann airson clann og. Bhiodh sinn cho taingeal nam b`urrainn dhuibh beicearachd a toirt a-steach airson an cafaidh againn.

Our next Gaelic Community Café at BSGI will be held in the school hall on Friday 25th January from 2-2.45pm. We will be having a Robert Burns theme. Primary 7 have been working very hard on setting up the community café as part of their Developing the Young Workforce project. The donations we collect will be going towards Birchwood Highland and the school fund.

There will be tea, coffee and baking as well as a soft play area set up for young children.  We would be very thankful if you bring in any baking in to help run our cafe

Consairtean Clas 4 gu 7

Rinn clasaichean 4-7 sgoinneil an-dè aig an taisbeanadh Nollaig aca. Sheinn na clasaichean cho binn agus abair gun do chòrd an taisbeanadh Oidhche Chalainn aig Clas 6 rinn uile!

Primary 4-7 did an incredible job at their Christmas Performance yesterday. Everyone sang beautifully and the P6 performance of Oidhche Challainn was enjoyed by all!

Here is a link to the current edit of the performance. Primary 5’s performance will follow.

https://www.youtube.com/watch?v=QtP_sWAGDuw&feature=youtu.be

Consairtean Clas 1 gu 3

Abair gun do rinn Clas 1 gu 3 cho math aig na consairtean Nollaig aca an-diugh. Sheinn a h-uile duine aca gu binn agus ghabh iad spòrs. Mòran taing dha na pàrantan agus teaghlaichean a thàinig ann airson am faicinn.

Well done to primaries 1 to 3 for their performances in the Christmas concerts today. They sang beautifully and had great fun. Many thanks to all those who came along today to support the children.

Dìnneir Nollaige/Christmas Lunch

Bha dìnneir Nollaige againn an-diugh agus abair gun do rinn na cocairean fìor mhath! Seo agaibh dealbhan de na sgoilearan a’ gabhail spòrs agus ag ithe na dìnnearan aca.

We had our school Christmas lunch today and we want to thank the cooks for making a delicious meal! Here are some pictures of the pupils enjoying their lunch and having some fun.

 

Fèill Nollaig/Christmas Fayre

Mòran taing dhan a h-uile duine a chuidich sinn leis an fhèill Nollaig agus a thàinig dhan fhèill againn air Dimàirt. Chòrd an latha gu mòr ri a h-uile duine agus bha tòrr spòrs aig na cloinne dol mun cuairt na diofar stàilean.  Thog sinn £1840 air an latha!

Many thanks to everyone who helped with our Christmas Fayre and who came along on the day. The day was enjoyed by all and the pupils enjoyed going round the different stalls.  There was a mix of face painting, nail painting, crafts, games, baking, raffles as well as our community café.  We raised £1840 on the day!

Here are some photos of the day.

This slideshow requires JavaScript.

Feill Nollaig/Christmas Fayre

Tha am Feill Nollaig air a-maireach eadar 10m gu 12f airson parantan agus feasgar airson sgoilearan.

The school Christmas Fayre will take place tomorrow between 10-12pm for parents. The pupils will get an opportunity to visit the Fayre after lunch.

There will be raffles, games, arts and crafts and handmade items to purchase. There will also be refreshments and foodie treats too at our Gaelic Community Cafe.

Co-thional Clas 5

Chuala sinn mun obair a tha Clas 5 air a bhith deanamh airson an cuspair aca aig Co-thional an-diugh. Fhuair sgoilearan na duaisean aca airson ‘Siuthadaibh’.

Primary 5 led assembly today, sharing with us the work they have been doing for their topic. The first group of winners were announced for ‘Go for it’. Well done to everyone who got a certificate this week.

Co-thional NSPCC/NSPCC Assembly

Thainig an NSPCC a bhruidhinn rinn an-diugh aig Co-thional. Cuideachd chuala sinn mun deagh obair tha dol sna clasaichean agus cho math tha na sar-sgoilearan air a bhith ag’obair.

The NSPCC came to speak to us at assembly today. We also heard about the great work going on in the classes and how hard our certificate winners have been working in class.

Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig /Gaelic Community Cafe

 

Bha feasgar sgoinneil againn aig a’ chiad Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig aig Clas 7. Rinn Clas 7 agus Miss Campbell obair air leth a cur a h-uile cail air dòigh agus tha iad airson taing a thoirt dhan a h-uile duine a chuidich le beicearachd, sgioblachadh aig an deireadh, clas 2/3 a sheinn òrain dhuinn agus a h-uile duine a thàinig chun a chafaidh. Chruinnich iad £530!

Tha sinn coimhead air adhart ri an ath Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig air Dimàirt 4mh an Dùbhlachd eadar 10-12f.

 

We had a brilliant afternoon at Primary 7s first Gaelic Community Café. Primary 7 and Miss Campbell did a superb job organising everything and they want to pay thanks to everyone that help with baking, tidying up at the end, P2/3 for their wonderful singing and to everyone that came along to the café.  They raised a total of £530!

 

We are looking forward to the next Gaelic Community Café which will be on Tuesday 4th December at the Christmas Fayre between 10-12pm

Blythswood Food Bank

Bidh stàile ann airson am Banca Bìdh aig an Fhèill Nollaig. Ma tha sibh airson cuideachadh le seo, faodaidh sibh an stuth a thoirt a-steach ro Dimàirt 4mh an Dùbhlachd.

 

There will be a Foodbank stall at the Christmas Fayre. If you would like to donate to this, you can leave the items at the school office by Tuesday 4th December or leave them at the stall at the Christmas Fayre.

Blytheswood Foodbank

Cafaidh Coimhearsnachd na Gaidhlig/Gaelic Community Cafe

Bidh a’ chiad Cafaidh Comhearsnachd na Gaidhlig ann an talla na sgoile a-maireach! Tha Clas 7 air a bhith ag obair cho cruaidh a’ deasachadh air a shon!

Bidh e air Dihaoine an 16mh an t-Samhain 2-3f anns an sgoil.

Ma tha sibh a tighinn ann ,`S e direach donations a bhios ann agus bidh an t-airgead gu leir a dol gu turas sgoile Clas 7  gu Dalguise Adventure Center.

Bidh rudan ann mar beicearachd, ti is cofaidh agus aite-cluich ann airson clann og. Bhiodh sinn cho taingeal nam b`urrainn dhuibh beicearachd a toirt a-steach airson an cafaidh againn.

The first Gaelic Community Cafe in Inverness will be held in the school hall tomorrow.  Primary 7 have been working very hard on their enterprise project.  It is on Friday 16th November from 2-3pm. The donations we collect will be going towards the Primary 7 school trip to Dalguise.

 

There will be tea, coffee and baking as well as a soft play area set up for young children.  We would be very thankful if you bring in any baking in to help run our cafe.

Co- thional Latha Cuimhneachaidh/ Remembrance Day Assembly

 

Sheall Breagha agus Katie, sgoilearan bho C7 an-uiridh, an bhideo a rinn iad airson co-fharpais a’ Mhoid. Cuideachd leugh Clas 7 am bardachd ‘Flanders Field’ agus leugh Neil am bàrdachd ‘Battle of the Somme’.  Bhruidhinn iad rinn mu dheidhinn Latha Cuimhneachaidh agus ghabh sinn mionaid cuimhneachadh.

Chuala sinn mun obair mhath tha sgoilearan na seachdain air a bhith dèanamh agus fhuair sinn a-mach cò bha nan Gaisgich Òg an seachdainsa.

 

Breagha and Katie, p7 pupils from last year, showed us their winning VLOG entry for the Mod.  Primary 7 read the poem ‘Flanders Field’ to us and Neil read the poem ‘Battle of the Somme’.  They spoke to us about what Remembrance Day is and we held a minutes silence.

Meur Inbhir Nis AGM – 4th December 2018

An Comunn Gaidhealach

   Meur Inbhir Nis (Inverness Branch)

   (Charity Number SC001282)

 

   Meur Inbhir Nis AGM –  4th December 2018

      

   The An Comunn Gaidhealach (Meur Inbhir Nis) 2018 AGM will  be held on

   Tuesday 4th December 2018 in the An Comunn Gaidhealach Office, Balnain

   House, 40 Huntly Street, Inverness IV3 5HR at 7.00 pm.

   

   The 2017 AGM Minutes and the 2018 Meeting Agenda are attached.

 

    Financial, Provincial Mod and Chairperson reports will be made available at the meeting.

 

   A warm welcome  is extended to you all.

  

 

   Andrew McKenzie

   Branch Secretary

2018 AGM Agenda

Meur AGM 2017- Minutes

An Comunn Gaidhealach Soup and Pudding Lunch, 10th November 2018

 mod

 An Comunn Gaidhealach

   Meur Inbhir Nis (Inverness Branch)

   (Charity Number SC001282)

 

    Soup Lunch/Pudding and Coffee – Saturday 10th November 2018

                                                                                                      

Our Next Soup Lunch/ Pudding Event for our 2018/2019 season will be held in the Old High Church Hall, Academy Street, Inverness on Saturday 10th November 2018

 

   The proposed schedule for our future Soup and pudding dates are also attached and a warm welcome is extended to you all.

Soup Pudding Coffee – 10th November 2018

Proposed 2018 – 2019 Soup Pudding dates

 

Cluba Ball-basgaid/Basketball Club

Fiosrachadh mu cluba ball-basgaid

 

P4-P7 Basketball Club for BSGI pupils

P4-7 Basketball sessions led by Coach Catriona Russell and volunteers. These sessions are from pupils from BSGI.

08 November, 15 November, 22 November, 29 November, 06 December, 13 December (6 weeks), cost £12

15:15 – 16:30

Book via https://booking.highlifehighland.com/

 

If you have any queries please contact Sarah.Liebnitz@highlifehighland.com or call 07727295086

 

Cò-thional Slainte Inntinn/Mental Health Assembly

Thàinig Rachel Macdonald, nurs slàinte inntinn, a bhruidhinn ri clasaichean 5 gu 7 an-diugh aig co-thional. Bhruidhinn i air an ‘fizz scale’ agus ciamar a bhios sinn a dèiligeadh le ar faireachdainn le bhidh cleachdadh an dòigh STOPP. Bha tòrr ceistean aig na sgoilearan dhi mu slàinte-inntinn.

Rachel Macdonald, a mental health nurse, came to speak with the P5 to P7 classes at assembly today. She spoke about the ‘fizz scale’ and how our feelings can escalate and she explained how we can use the approach of STOPP to help us deal with our feelings. The pupils had lots of questions for her about mental health. 

 

60309544-9FFD-4ED1-968D-F7DA309794AF6775EDC8-BEFA-49A4-BD99-930A1C38CBA8673041D6-BF47-48E3-9084-4FAE6C99AD64784389C3-66A0-40DC-B1B8-64575D2DCF55E03E2AB7-636C-41E4-92B4-ED74EDBC1EC7E4C66DF7-7E22-4D82-85C0-691878FDF784

An Comunn Gaidhealach Soup and Pudding Lunch, 27th October 2018

mod

Soup Pudding Coffee – 27th October 2018

An Comunn Gàidhealach

Meur Inbhir Nis – (Inverness Branch)

Soup/Pudding Lunch

Saturday 27th October 2018

12 – 2pm

 

Old High Church Hall, Academy Street, Inverness

                               

All Welcome

 

 

*** Adults £5   ***    Children £2  ***      Tombola  ***

 

 

         “All proceeds go towards the running of the Inverness Provincial Mod in June 2019”

 

 

Co-thional 12.10.18

Bha sinn uile còmhla aig co-thional an-diugh ‘s bha e fìor mhath cluinntinn mun dìofar soirbheachas a th’ air a bhith aig sgoilearan le ball-coise, athletics agus Bikeability. Cuideachd, chuala sinn mun soirbheachas a th’ air a bhith aig sgoilearan sna clasaichean.  Tòrr rudan math mar leantainn riaghailtean, a feuchainn, ag obair gu cruaidh agus a bhith sealltainn feartan Gaisgich òg na Gàidhlig.

Gur math theid leibh dhan a h-uile duine tha dol chun a’ Mhòid!

We were all together at assembly today and it was great to hear of some great achievements of pupils in football, athletics and Bikeability.  We also heard about the achievements pupils have had in the classes.  Lots of good thinks like following the rules, trying their best, working hard and demonstrating the qualities of our young Gaelic Ambassadors.

All the best to all the children going to the Mod!

 

This slideshow requires JavaScript.

Siuthadaibh/Go For It!

IMG_0851

Chuala sinn mu dheidhinn ‘Siuthadaibh!’ aig co-thional an-diugh.  Faodaidh sgoilearan bho clas 1 gu 7 pàirt a ghabhail san sgeama.  Tha tuilleadh fiosrachadh san litir gu h-ìosal.

We heard about ‘Go For It!’ at assembly today.  Pupils from P1-7 can take part in the scheme, run by Safter Routes to Schools, where children are encouraged to be active on a daily basis.  Further information is included in the letter below.

Go For It Letter – Oct 2018

Là Slainte Inntinn’ na Cruinne/World Mental Health Day

Tha sinn a’ comharrachadh Là Slainte Inntinn’ na Cruinne an-diugh. Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu slàinte inntinn agus a’ dèanamh yoga sna clasaichean, a’ dèanamh gnìomhan mothachas agus ealain co-cheangailte ri slàinte inntinn. Cuideachd dh’fhalbh cuid air cuairt sa phàirc. Tha e cho math airson do staid inntinn a bhith a falbh air cuairt, gu h-àraidh air latha brèagha mar seo!

We have been marking World Mental Health Day today. We have been learning about mental health and we’ve been doing yoga, mindfulness activities and art relating to mental health. Some classes also went for a walk in the park. It is so good for your mental health to go out for a walk, especially on a beautiful day like today!

 

This slideshow requires JavaScript.