FilmG

capture2

Seall cho math ‘s a rinn Clas a 7 leis am fiolm aca, Latha Spòrs, airson farpais nam fiolmaichean goirid, FilmG!
Bidh oidhche nan duaisean ann an Glaschu air Dihaoine, 17 An Gearrann agus tha sinn a’ sireadh na bhòtaichean agaibh ro làimh airson duais Roghainn an t-Sluaigh.
Bhiodh sinn fada nur comain nam bhrùthadh sibh am putan mòr bhuidhe dhuinn. Gheibh sibh barrachd na dìreach aon bhòt, mar sin, cumaibh oirbh ga phutadh!
Tapadh leibh! 🙂


Have a look at how well our P7s did with their film, Latha Spòrs/Sports Day, for the Gaelic short film competition, FilmG.
The awards ceremony will take place on Friday, 17th February in Glasgow and so we are seeking your votes beforehand for the People’s Choice Award. We would be so grateful if you clicked the  yellow ‘vote’ button to vote for us. You get more than just one vote, so, feel free to keep on clicking! Many thanks! 🙂

Click here for Latha Spors

 

Banca-bìdh Inbhir Nis

Mòran taing dhan a h-uile duine a thug a-steach biadh airson banca-bìdh Inbhir Nis. Fhuair sinn teisteanas air ais bhuapa ag innse gun do chruinnich sinn 225kg de bhiadh airson am banca-bìdh. Tha sin coltach ri 560 tionaichean de bhiadh no fui’s coltach ri cuideam gorilla! Nach sinn a rinn math. Mòran taing!

Many thanks to everyone who brought in donations for the Highland Food Bank. We received a certificate from them this week letting us know that we managed to collect 225kg of food for the food bank. That is equivalent to around 560 tins of food or even equivalent to the weight of an Eastern Lowland Gorilla! We did very well. Many thanks again!

| Cuairt-Litrichean agus Fiosrachadh on WordPress.com

Cuairt-litir 5 – Nov 2015 Cuairt-litir 6 – 17 Dec 2015 Cuairt-litir 7, 14 Jan 16 Cuairt-litir 8, 12 Feb 16 Cuairt-litir 9, 18 March 16 Newsletter 10 April 16 Cuairt-litir 11 20 May 16 &…

Source: | Cuairt-Litrichean agus Fiosrachadh on WordPress.com

Clas 3 & Anne Londun

Bha Clas 3 ag ionnsachadh mu dheidhinn an t-side an-duigh.

P3 were visited by Anne Londun, the BBC weather reporter today.IMG_1362 They had an interesting question and answer session about the weather.

 

Farpais ball-coise/ Football tournament

IMG_5571

Leugh le Sarah MacIntyre/Authors visit with Sarah MacIntyre

Fhuair Comataidh nan Leabharlann cothrom a dhol a choinneachadh an ùghdar Sarah Macintyre an-diugh aig Bun sgoil Drakies. Leugh i pàirt dhen Leabhar ‘Pugs of the Frozen North’ dhuinn agus sheall i dhuinn mar a bhios i deànadh na dealbhan anns na leabhraichean. Bha e cho inntinneach agus chòrd e rinn uile.

The Library Committee got the opportunity today to meet the author  Sarah Macintyre at Drakies Primary School.  She read from her book ‘Pugs of the Frozen North’ and she showed us how she makes the illustrations. It was very interesting and we thoroughly enjoyed it.

Pàirceadh/Parking

A-màireach, bidh Clas 7 a glanadh càraichean nan luchd-obrach & càraichean nam pàrant.
Mar sin, tha sinn airson gum bi sibh a’ pàirceadh aig Asda neo Roller Bowl eader 10:00 – 12:15. Mòran taing airson ur taic.

Tomorrow, P7 will be cleaning staff cars and their parents’ cars. We therefore ask that you kindly park at either Asda or Roller Bowl between 10:00 – 12:15, for their safety. Many thanks for your consideration.

Club Eco a’ cuir / Eco club planting 15/04/16

Latha Spòrsail

Fhuair gach teaghlach an litir seo dhachaigh an-diugh. Tha sinn an dòchas gum bi sibh ann! 🙂 
Each family received this letter today. We hope that you can make it! 🙂

Cuireadh gun Là Spòrsail12

Blogairean BSGI / BSGI Bloggers

Bha sinn a’ claradh fiosrachadh air microphone mu dheidhinn na rudan a tha na comataidhean a’ deanamh.

We recorded interviews on microphones asking what the other groups were doing today.

Le Ruairidh  Clas 7

Bha sinn a’ dol mun cuairt na clasaichean a’ faighneachd ceistean air na bha iad ag ionnsachadh.

We visited other classes to find out what they are learning.

Le George Clas 7

Chur sinn fiosrachadh air na microphones. Bha sinn a’ putadh dearg airson claradh agus uaine airson eisteachd ris na thuirt iad.

We learned how to use the microphones to record. We use the red button to record and the green button to listen to what they said.

Le Finlay Clas 3/4