Blogaichean ùr

blog
Tha blog Clas 7 a-nis deiseil airson luchd-tadhail! Feuch gun toir sibh sùil air:
www.classeachd.wordpress.com 
(Tha ceangal-lìn air a shon air taobh ceart an duilleag seo cuideachd)

A bharrachd air sin, tha blogaichean ùra eile againn bho na sgoilearan a tha an sàs anns a’ bhuidheann ‘blogadh’. Seo na seòlaidhean-lìn aca:

Blog Geamannan: www.bsgigeamannan.wordpress.com
Blog cur-seachadan/pearsanta: www.bsgisnasail.wordpress.com
Blog Dràgonan: www.bsgidragon.wordpress.com
Blog Geamannan Coimpiutair: www.bsgicompiutair.wordpress.com
Blog Dannsa/Lùth-chleasachd: www.bsgidannsa.wordpress.com

Feuch gun toir sibh sùil orra agus carson nach fàg sibh teachdaireachd dhaibh?


Primary 7’s class blog is now ready for visitors – have a look! It will keep you updated on their goings-on.
Find it here: http://www.classeachd.wordpress.com
(or, alternatively, click on the link to the right of this page).

There are also some new blogs created by our very own Blog Club pupils who meet every Friday. Have a look by clicking on the links above and why not leave them a wee message? They’d love some positive feedback. 

Buidhean ‘s deidh na sgoile/After school clubs

Buidhean ‘s deidh na sgoile
BSGI After-school clubs – Homework, Thursday & Shinty

A Phàrant Chòir,

Tha na clubaichean a’ toiseachadh air ais an dàrna seachdain ‘s dèidh na saor-laithean Nollaige; ‘se seo an t-seachdain a’ toiseachadh Diluain 12/01/15.

Diluain 12/01/15 Clas 1,2,3 Obair-dachaigh
Dimairt 13/01/15 Clas 4,5,6,7 Obair- dachaigh Athletics
Diardaoin 15/01/15 Buidhean Diardaoin Clas 1,2,3 Buidhean Ball-basgaid
Dihaoine 16/01/15 Iomain

Tha sinn an dochas gum bi deagh saor-laithean agaibh.
Moran Taing.

Nollaig Chridheil‘s Bliadhna Mhath ùr Dhiubh uile.

Airson barrachd fios: Dolina Ghrannd aig -D.Grant@highland.gov.uk
Aireamh fòn: 01463 725988

Dear Parent,

BSGI after-school clubs Homework, Athletics, Thursday club and Shinty all re-start the second week after the Christmas holidays; week starting Monday 12th Januray’15.
Thank You.

Monday 12/01/15 Homework club Classes 1,2,3
Tuesday 13/01/15 Homework Club Class 4,5,6,7 Athletics
Wednesday 14/01/15
Thursday 15/01/15 Thursday club Basketball Club
Friday 16/01/15 Shinty

Merry Christmas and a Happy New Year.

For more information contact Dolina Grant: D.Grant@highland.gov.uk
Phone no:-01463 725988

Clann ann an Eis/Children in Need

DSC00819
Bha Là Mòr na Gaisgich againn san sgoil an-diugh airson Clann ann an Eis agus abair gun robh latha sònraichte againn! Bha tòrr tachartasan ann mar co-fharpais tàlant, a reic bèicearachd, diofar dùbhlain agus a’ tighinn dhan sgoil ann an aodach gaisgich. Chruinnich sinn £1063.62 airson Clann ann an Eis! Chi sibh beagan de na bha sinn a’ dèanamh air BBC ALBA An La aig 8f a-nochd.

For Children in Need we had a special ‘Be a Hero Day’ today in school. There were lots of events happening throughout the day such as a talent show, baking sale, challenges and dressing up as heros. We raised £1063.62 for Children in Need! You can see a little of what we got up to tonight on BBC Alba An La at 8pm tonight.

Togar càrn mòr de chlachan beaga!

Togar càrn mòr de chlachan beaga!
Dh’ fhaodar canail sa Bheurla – “Great oaks from little acorns grow” agus gu dearbh tha sin fìor mun sgoil seo, agus i sìor a’ dol am meud.  A’ leanntainn oirnn le gnathasan-càinnt, dh’ fhaodadh sinn cuideachd  “nach ann air a Ghàidhlig a thàinig an dà latha” a chanail agus sin a’ ciallachadh mar a tha rudan air atharrachadh ann an saoghal na Gàidhlig.   Abair cothroman a tha a’ chlann againn ann am BSGI a’ faighinn ’s iad ag èirigh suas a-measg na leasachaidhean Gàidhlig a thàinig gu buil fad na bliadhnaichean bhon thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig!  Feadh an teirm seo fhèin, nach robh an sgoil air a’ riochdachadh sna “Dementia Awards” ‘s sgioba Cameron House air an duais “Best Innovation in Continuing Care”  fhaighinn an dèidh a chom-pàirteachas a bha eadar iad fhèin san sgoil ’s a’ chlann air P7  a’ tadhal air na còmhnaichean ‘s a’ còmhradh riutha sa Ghàidhlig.  Chithear tuilleadh mu seo air a’ cheangal gu h-ìosal:-

http://crossreach.org.uk/cameron-house-win-scotland%E2%80%99s-dementia-awards-2014

Tha P7 cuideachd a’ sàs anns an iomairt Cànanan 1+2, agus iad a’ toirt cuireadh do na sgoilearan air Clas 7 sna bun-sgoiltean eile san sgìre,  gu Latha Gàidhlig aig BSGI an ath teirm.    Thathar an dùil gum faigh na h-aoighean leasan Gàidhlig agus cothrom blasad-bìdh òrdachadh sa Ghàidhlig bhon chafaidh aca, an dèidh na cloinne a bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs sa Ghàidhlig.  Deagh iomairt gu dearbh agus iad a’ brosnachadh na sgoiltean eile gus a Ghàidhlig a thaghadh mar an dàrna cànan aig toiseach an t-slighe gu dà-chananas, nuair a bhios seo air a chur air bhonn gu nàiseanta a dh’ aithghearr,  airson a h-uile leanabh ann am  P1.

Sinn a dh’fhaodas a bhith uasal às a chlann againn ’s iad nan deagh thosgairean airson na Gàidhlig!      Seònaid NicLeòid

TOGAR

In English the equivalent of Togar càrn mòr de chlachan beaga” is “Great oaks from little acorns grow” and indeed it is very applicable to BSGI, with our numbers continually increasing. Also the idom “nach ann air a Ghàidhlig a thàinig an dà latha” (amusingly translated literally as “isn’t it on Gaelic that has come the two days”!)  indicates the changes that have happened in the world of Gaelic language and culture.    What great opportunities our BSGI children have been given and them growing up with the development of Gaelic medium education and experiencing the all the advantages of bilingualism.  In the course of this term, school representatives joined the team from Cameron House at the Dementia Awards where they won “Best Innovation in Continuing Care” as a result of their partnership with the school. P7 pupils visited the Cameron House residents throughout the year and spoke to them in Gaelic with this project aiming to continue in future years.  Congratulations to all and more details of the project are available from the link below:-

http://crossreach.org.uk/cameron-house-win-scotland%E2%80%99s-dementia-awards-2014

Primary 7 children are also involved with the P1+2 Languages project, with them inviting the other primary 7 children from our Associated School Group to attend a Gaelic Day at BSGI at the beginning of November.   They propose to give their guests a Gaelic lesson, some Gaelic sporting activities and an opportunity to use the Gaelic learnt to order a snack at the BSGI Gaelic càfe they intend to set up for the event.  A great enterprise indeed with our P7s encouraging the other schools to choose Gaelic as their second language when they embark on the road to bilingualism, when this initiative is implemented shortly in all Scottish primary schools for each child from P1 onwards.

We can indeed be proud of our children, as they truly are ambassadors for the Gaelic language!     Janet MacLeod

Matamataig cìnn/ Mental maths

A bheil beachdan air dhith oirbh airson matamataig cìnn a dhèanamh aig an taigh? Coimhead anns an folder Matamataig cinn. Gheibh sibh liosta an sin airson ur cuideachadh!
Are you looking for inspiration to help with mental maths at home? Look in the mental maths folders now available on the headers folders at the top of the home page. We hope this list will help you!