Sgoilearan Sgoinneil

Meal a naidheachd dhan a h-uile duine a fhuair teisteanas an t-seachdainsa airson an obair chruaidh a rinn sibh anns na clasaichean agaibh! Tha na sgoilearan againn ann am BSGI uile cho dìcheallach!

Congratulations to everyone that got a certificate today for all the hard work you have been doing in your classes. The pupils of BSGI are all so diligent and hard-working!100_6255 100_6256

Tha sinn feumach ortsa! We need YOU!

Tha latha comhairle nam parantan dol a bhith ann aig an sgoil air Disathairne an 3mh den Damhair. Bidh sinn a’coinneachadh aig an sgoil airson beagan sgioblachadh a dheanamh anns a gharradh agus airson sean aodach sgoile a thoirt gu parantan agus sgoilearan eile. Tha sinn feumach air daoine a bhios deonach cuideachadh anns a gharradh. Chi sinn ann sibh!

The school parent council are having a ‘Groundforce’ day in BSGI on Saturday 3rd of October. They will be meeting in the school to do some tidying up of the garden and playground area. They also encourage you to bring in unused BSGI school uniforms for a swap shop so that other pupils can use any unwanted items of school uniform you may have. Tea, coffee and bacon rolls will be on offer to keep all the keen gardeners going. We’ll see you there!

Dè-a-Nis

Bidh Ruairidh agus Mia air Dè-a-Nis a-nochd a’ dèanamh ‘Puingean na Beingean’. Bha an sgoil gu lèir ann a’ toirt brosnachadh dhaibh agus, mar sin, dèan cinnteach gu bheil sibh uile a’ coimhead air BBC Alba a-nochd aig 6f airson sin fhaicinn. ‘S math a rinn sibh Ruairidh agus Mia – rionnagan dha-riribh!

Ruairidh and Mia will be on Dè-a-Nis tonight. The whole school was involved in cheering them on as they took part in their ‘Puingean na Beingean’ competition so make sure and tune in tonight at 6pm on BBC Alba.  Well done Ruairidh and Mia – two stars in the making!

100_6209

Bogsaichean-Bròg Blythswood

blythswood

Bidh sinn a’ cruinneachadh bogsaichean-bròg airson Blythswood a-rithist am bliadhnasa. Gheibh sibh bileag-fiosrachail dhachaigh airson innse dhuibh dè seòrsa stuth a dh’fhaodadh sibh cuir dhan bhogsa agaibh ma tha sibh airson bogsa a dhèanamh. Cuimhnich agus cuir pàipear Nollaig air a’ bhogsa fhèin agus air a’ mhullach agus ceangail iad le bann-elastic. Airson tuilleadh fiosrachadh bruth air a’ cheangail gu h-iosal.

We will be collecting shoeboxes for Blythswood again this year. You will get a leaflet home with information about what kind of things you can put into your box if you want to do one. Remember to put Christmas wrapping paper on the box itself and on the lid separately and put an elastic band round it to keep it together. This is so that the boxes can all be checked at customs. For more information, please click the link below.

http://www.blythswood.org/#!shoebox-appeal/ccuw

Mòd Poll Ìubh

Bha Breagha, Calum, Anna agus Ellen a’ gabhail pàirt ann am Mòd Poll Ìubh an t-seachdain sa chaidh agus abair gun do rinn iad math – CEITHIR BONN ÒR!!!! Rinn Breagha a’ chuis leis a’ chlàrsach aice, bhuanaich Calum ann am pìobaireachd agus fhuair Anna agus Ellen a’ chiad àite anns na cò-fharpaisean seinn aca. Abair tàlant a th’ againn san sgoil againn – ‘s math a rinn sibh uile!

Breagha, Calum, Anna and Ellen all took part in the Poolewe Mod last week and boy did they do well – FOUR GOLD MEDALS!!!!! Breagha won her Clarsach competition, Calum won with his pipes and Anna and Ellen both took first place in their singing competitions. What a lot of talent we have in our school – well done to you all!

100_6190

Fàilte air ais /Welcome Back

Fàilte air ais dhuibh uile dhan a’ bhlog againn! Bliadhna ùr eile againn agus tha sinn airson fàilte chrìdheil a’ chuir air na sgoilearan ùr againn ann an Clas 1 agus anns na clasaichean eile. Nach deach na saor-làithean seachad cho luath? Tha sinn air a bhith air ais airson trì seachdainean agus chan eil mòran cuimhne againn orra a-nis! Dèan cinnteach gu bheil thu ‘a’ leanntainn’ am blog airson clas ur pàist airson tuilleadh fiosrachadh fhaighinn air dè tha air a bhith dol air adhart sna clasaichean agus an obair-dachaigh aca fhaighinn. Dìreach cuir am post-d agad a-steach air a’ bhlog cheart (fo ‘Clasaichean’). Tha dhà neo thrì trioblaidean ‘teignigeach’ air a bhith againn le bhith cleachdadh na blogs san sgoil agus mar sin chan eil feadhain de na clasaichean air mòran a chuir suas fhathast ach tha sinn an dòchas seo a chuir ceart a dh’aithghearr. Tha sinn an dòchas gum bidh bliadhna air leth againn am bliadhna-sa agus tha sinn an dòchas gun cum sinn oirnn ag obair còmhla mar thidsearan, pàrantan agus sgoilearan.

Welcome back to our school blog! Another new year and we would like to give a big, warm welcome to all our new pupils in Primary one and in our other classes. Didn’t the holidays fly by? We have been back in school for three weeks now and they already seem like a distant memory! Please ensure you ‘follow’ the blog for your child’s class to get more information about what the children have been up to in school and to get their homework. Just go to the correct blog (under ‘Clasaichean’) and enter your email address. We have had one or two ‘technical’ problems with using the blogs in school and, as such, some of the blogs haven’t been updated yet but we hope to correct this problem soon. We hope to have a fantastic year this year and we hope that we will all continue to work together as teachers, parents and pupils.

Duais-taighe na Sgoile/House Cup

Bhuannaich Ailm an Duais-taighe na Sgoile am bliadhnasa! Rinn a h-uile taigh fìor mhath thairis air am bliadhna a cruinneachadh puingean aig na tachartasan taighean agus airson obair mhath. Bha pàrtaidh sònraichte aig Ailm air sgàths gun bhuannaich iad. Fhuair iad cothrom a’cluich Rounders, Capture the Flag agus fiu ‘s Human Hungry Hippos! Bha tòrr spòrs ann!

 

Ailm won the House Cup this year! Each house did really well getting points across the year at house group events and for good work. Ailm had a special party to celebrate winning where they got to play Rounders, Capture the Flag and even human Hungry Hippos! They had lots of fun!!!

Là sa Ghàrradh

Abair latha sgoinneil a bh’ againn airson ‘Là sa Ghàrradh’. Bha a’ ghrìan a’ deàrrsadh agus bha a h-uile duine trang fad an latha. Rinn sinn taigh-osta airson meanbh-bhiastagan agus balla bùirn. Thòisich sinn a’ cuir an taigh-glainne againn ri chèile a-rithist a’ cleachdadh botail. Chuir sinn neòinean-grèine agus bha sinn a’ peantadh tairichean agus […]

Là sa Ghàrradh

Tha sinn a’ cuir air dòigh Là sa Ghàrradh air 25mh An t-Òg-Mhìos. Bidh an sgoil gu lèir a-muigh fad an latha a’ cuir rudan air dòigh sa ghàrradh agus ag ionnsachadh mu dheidhinn ath-chuartachadh agus ath-chleachdadh. Tha sinn fhathast feumachd air dhà neo trì rudan airson làtha mòr mar seo a chuir air dòigh.

  • Breigichean (gu h-àraidh feadhainn le toill annta)
  • Pìoban
  • Botail 2l (m.e. Coca-Cola)
  • Peant son taobh a-muigh

Feumaidh gach sgoillear clach mu mheud an làmh aca a thoirt a-steach ro Dhiardaoin 25mh. Cuideachd dèan cinnteach gu bheil aodach freagarrach (robach) air an leanabh agad agus seacaid blàth.

Ma ‘s urrainn dhuibh cuideachadh air an latha fhèin cuiribh ar h-ainmean chun na h-oifis agus cuiridh tidsear fòn air ais thugaibh ma tha feum againn oirbh.

Tha sinn cuideachd a’ feumachd air pàrantan a dh’fhaodadh tighinn a-steach as dèidh làimh airson beagan sgioblachaidh a dhèanamh oir bidh Gala na Sgoile a’ dol air adhart air Disathairne 27mh. Bidh sinn a’ toiseachadh aig 7f air Dihaoine 26mh. Cha toir seo ach uair a thìde neo dhà. Innis dhan oifis ma bhios sibh deònach cuideachadh.

We are organising a Garden Day on the 25th June where the whole school will be out all day organising things in the garden and learning about reusing and recycling. We still have a few items we need in order to put on a special event like this:

  • Bricks (especially ones with holes in them)
  • Pipes and tubes (ceramic, wooden or plastic)
  • 2l bottles (e.g. Coca-Cola)
  • Outdoor Paint

All children also need to bring in a pebble about the size of their hand before Thursday 25th.

If you would be available to help out on the day could you please give your name to the school office and a teacher will get back to you and let you know if you are required. Could you also make sure that your child wears appropriate clothing (old/dirty clothes) and a warm jacket on the day.

We also need parent volunteers to come y to help tidy up the garden after the event as we have the School Gala on Saturday the 27th. We will be starting at 7pm on Friday the 26th. This will only take an hour or two. If you are able to help out please let the office know.

 

 

 

 

Sligheadarachd

Thàinig Mr agus Mrs Laird a-steach le dithis eòlaichean sligheadarachd, James agus Jess. Bha iad a’ toirt teisteanasan dha na sgoilearan a bha a’ gabhail pàirt anns a’ Chluba Sligheadarachd am bliadhna-sa. Rinn an sgoil againn fìor mhath anns na co-fharpaisean a bha sinn a’ gabhail pàirt ann. Tha sinn airson taing mhòr a ràdh ri Mr agus Mrs Laird airson an obair chruaidh a tha iad air a dhèanamh am bliadhna-sa leis a’ chluba.

 

Mr and Mrs Laird came in along with two orienteering champions, James and Jess. They gave out certificates to everyone who took part in the Orienteering club this year. Our school did very well in the competitions they took part in. We would like to say a big thank you to Mr and Mrs Laird for all their hard work with the Orienteering Club this year.

IMG_2247 IMG_2248