Teisteanasan Seachdain 3-5

Meal a naidheachd dhan a h-uile duine a tha air teisteanas fhaighinn anns na 3 seachdainean mu dheireadh. Nach sibh a bha modhail & dìcheallach! ‘S math a rinn sibh uile. 
Meal a naidheachd dhan sgioba ball-coise a bha soirbheachail aig an deireadh-sheachdain cuideachd!
Congratulations to all of those who have received a certificate in the last 3 weeks. You must have been very hardworking and well behaved! Well done, all of you!
Well done to the football team as well who were very successful at the weekend in getting through to the quarter-finals!

This slideshow requires JavaScript.

Bogsaichean Blythswood

Seall an diofar a bhios bogsaichean Blythswood a dèanamh! Mur eil sibh air fear a dhèanamh an àirde fhathast (agus, ma ‘s urrainn sibh) tha agaibh gu Diluain 16mh an t-Samhain airson an toirt a-steach. Chì sibh an checklist aig bonn an teachdaireachd seo. Mòran taing! :-)

Look at the difference Blythswood shoeboxes make! If you have not made up a box yet (and are able to), you have until Monday, 16th November, to bring one in. You will find the checklist at the bottom of this message. Many thanks :-)

Tachartas ri Teachd/Upcoming Event

Capture

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015

Abair tàlant a th’ againn ann am BSGI! Seo na sgoilearan a bha a’ gabhail pàirt sa Mhòid agus abair gun robh iad soirbheachail! Fhuair Finlay M a’ chiad àite ann an seinn. Fhuair Isabella S a’ chiad àite ann an seinn agus an dàrna àite ann am bàrdachd agus cuideachd fhuair Ruairidh S an dàrna àite airson bàrdachd. ‘S math a rinn a h-uile duine a bha a’ gabhail pàirt!

What talent we have at BSGI! Here are the pupils who participated in the Mod and boy did they do well! Finlay M got 1st place for solo singing. Isabella S also got a 1st for solo singing and 2nd for poetry and Ruairidh S also got a 2nd for poetry. Well done everyone that took part!

100_6499 100_6500

Fiosrachadh Feumail

Sin agaibh e! A chiad teirm seachad mar tha agus abair teirm trang, spòrsail agus soirbheachail a bh’ againn uile! Tha mi an dòchas gum biodh deagh làithean-saora aig a h-uile duine agaibh agus chì sinn a-rithist sibh, deiseil is deònach, air an 26mh den Dàmhair 2015. Cuideachd, gur math a theid leibh a h-uile duine (sgoilearan agus luchd-obrach) a tha a’ dol dhan Mhòd an ath sheachdain. Seo agaibh fiosrachadh feumail airson an ath theirm.

Well, that’s that! The first term finished already and what a busy, fun and successful term we all had! I hope you all have a nice break and we will see you all back here, ready and willing, on the 26th October 2015. Also, good luck to all those (pupils and staff) going to the Mod next week. Below you will find some useful information for next term.

Mrs McGregor

Buidheann Obair-Dachaigh/ Homework Club

Cha bhi Buidheann obair-dachaigh a’ toiseachadh air ais ‘s dèidh na sgoile gu Diluain 2 an t-Samhain ’15 agus Dimàirt 3 an t-Samhain ’15. Cosgais £1 gach neach gach seachdain, agus feumaidh seo a bhi pàighte aig toiseach gach teirm. Cosgais airson an teirm £8.

Homework club does not re-start until Monday 2nd November for classes 2 and 3; Tuesday 3rd November for classes 4, 5, 6 and 7. Cost will be £1 per week for each child, which must be paid at the beginning of each term. The cost for each club per child for this term  will be £8.

Buidheann Diardaoin/ Thursday after school group

Tha Buidheann Diardaoin  a’ toiseachadh air ais ‘s dèidh na sgoile air Diardaoin 29 an Damhair ’15. Cosgais £1 gach neach gach seachdain, agus feumaidh seo a bhi pàighte aig toiseach gach teirm. Cosgais airson an teirm £8.

The Thursday after-school club re-starts on Thursday 29th October ’15. Cost will be £1 per week for each child, which must be paid at the beginning of each term. The cost for each club per child for this term will be £8.

Buidheann Iomain/ Shinty Club

Tha Buidheann Iomain  a’ toiseachadh air ais ‘s dèidh na sgoile air Dihaoine 30 an Damhair ’15 

Cosgais £1 gach neach gach seachdain, agus feumaidh seo a bhi pàighte aig toiseach gach teirm. Cosgais airson an teirm £8.

The Shinty club starts back on Friday 30th October ’15. Cost will be £1 per week for each child, which must be paid at the beginning of each term. The cost for each club per child for this term will be £8.

Airson barrachd fios /for more information contact Dolina Grant, Gaelic Community Development Officer, BSGI. 01463 725988 Dolina.Grant@highland.gov.uk

Làtha Groundforce

IMG_1021 IMG_1022 IMG_1023 IMG_1024

Mòran taing dhan a h-uile duine a thàinig air Disathairne airson cuideachadh aig làtha Groundforce. Rinn sinn tòrr deagh obair anns a ghàrradh agus san roinn-cliuche. Tha sinn air tòrr sgudail a thogail agus an t-seada a sgiobalachadh. Feuch gun cùm sibh e mar sin a h-uile duine.

Many thanks to those who came on Saturday to help with Groundforce day. There was lots of great work done in the garden and playground. We picked up lots of litter, trimmed back the trees and bushes, dug out the planters, emptied the compost bins and tidied out the shed. Let’s try to keep our playground clean and tidy, please!

Sgoilearan Sgoinneil

Meal a naidheachd dhan a h-uile duine a fhuair teisteanas an t-seachdainsa airson an obair chruaidh a rinn sibh anns na clasaichean agaibh! Tha na sgoilearan againn ann am BSGI uile cho dìcheallach!

Congratulations to everyone that got a certificate today for all the hard work you have been doing in your classes. The pupils of BSGI are all so diligent and hard-working!100_6255 100_6256

Tha sinn feumach ortsa! We need YOU!

Tha latha comhairle nam parantan dol a bhith ann aig an sgoil air Disathairne an 3mh den Damhair. Bidh sinn a’coinneachadh aig an sgoil airson beagan sgioblachadh a dheanamh anns a gharradh agus airson sean aodach sgoile a thoirt gu parantan agus sgoilearan eile. Tha sinn feumach air daoine a bhios deonach cuideachadh anns a gharradh. Chi sinn ann sibh!

The school parent council are having a ‘Groundforce’ day in BSGI on Saturday 3rd of October. They will be meeting in the school to do some tidying up of the garden and playground area. They also encourage you to bring in unused BSGI school uniforms for a swap shop so that other pupils can use any unwanted items of school uniform you may have. Tea, coffee and bacon rolls will be on offer to keep all the keen gardeners going. We’ll see you there!

Dè-a-Nis

Bidh Ruairidh agus Mia air Dè-a-Nis a-nochd a’ dèanamh ‘Puingean na Beingean’. Bha an sgoil gu lèir ann a’ toirt brosnachadh dhaibh agus, mar sin, dèan cinnteach gu bheil sibh uile a’ coimhead air BBC Alba a-nochd aig 6f airson sin fhaicinn. ‘S math a rinn sibh Ruairidh agus Mia – rionnagan dha-riribh!

Ruairidh and Mia will be on Dè-a-Nis tonight. The whole school was involved in cheering them on as they took part in their ‘Puingean na Beingean’ competition so make sure and tune in tonight at 6pm on BBC Alba.  Well done Ruairidh and Mia – two stars in the making!

100_6209

Bogsaichean-Bròg Blythswood

blythswood

Bidh sinn a’ cruinneachadh bogsaichean-bròg airson Blythswood a-rithist am bliadhnasa. Gheibh sibh bileag-fiosrachail dhachaigh airson innse dhuibh dè seòrsa stuth a dh’fhaodadh sibh cuir dhan bhogsa agaibh ma tha sibh airson bogsa a dhèanamh. Cuimhnich agus cuir pàipear Nollaig air a’ bhogsa fhèin agus air a’ mhullach agus ceangail iad le bann-elastic. Airson tuilleadh fiosrachadh bruth air a’ cheangail gu h-iosal.

We will be collecting shoeboxes for Blythswood again this year. You will get a leaflet home with information about what kind of things you can put into your box if you want to do one. Remember to put Christmas wrapping paper on the box itself and on the lid separately and put an elastic band round it to keep it together. This is so that the boxes can all be checked at customs. For more information, please click the link below.

http://www.blythswood.org/#!shoebox-appeal/ccuw