Club Sligheadaireachd (Orienteering Club)

This Wednesday at Craig Phadraig. Meet at 3.45pm prompt at Muirtown Primary School. Unfortunately the weather forecast is for rain – please make sure kids have a coat (can be left at the assembly area in a tent whilst they are orienteering) – as we will be away from the cars for nearly 2 hours. Please let the school office know if you are not coming.

Thanks.

James Laird

Blogaichean ùr

blog
Tha blog Clas 7 a-nis deiseil airson luchd-tadhail! Feuch gun toir sibh sùil air:
www.classeachd.wordpress.com 
(Tha ceangal-lìn air a shon air taobh ceart an duilleag seo cuideachd)

A bharrachd air sin, tha blogaichean ùra eile againn bho na sgoilearan a tha an sàs anns a’ bhuidheann ‘blogadh’. Seo na seòlaidhean-lìn aca:

Blog Geamannan: www.bsgigeamannan.wordpress.com
Blog cur-seachadan/pearsanta: www.bsgisnasail.wordpress.com
Blog Dràgonan: www.bsgidragon.wordpress.com
Blog Geamannan Coimpiutair: www.bsgicompiutair.wordpress.com
Blog Dannsa/Lùth-chleasachd: www.bsgidannsa.wordpress.com

Feuch gun toir sibh sùil orra agus carson nach fàg sibh teachdaireachd dhaibh?


Primary 7’s class blog is now ready for visitors – have a look! It will keep you updated on their goings-on.
Find it here: http://www.classeachd.wordpress.com
(or, alternatively, click on the link to the right of this page).

There are also some new blogs created by our very own Blog Club pupils who meet every Friday. Have a look by clicking on the links above and why not leave them a wee message? They’d love some positive feedback. 

Buidhean ‘s deidh na sgoile/After school clubs

Buidhean ‘s deidh na sgoile
BSGI After-school clubs – Homework, Thursday & Shinty

A Phàrant Chòir,

Tha na clubaichean a’ toiseachadh air ais an dàrna seachdain ‘s dèidh na saor-laithean Nollaige; ‘se seo an t-seachdain a’ toiseachadh Diluain 12/01/15.

Diluain 12/01/15 Clas 1,2,3 Obair-dachaigh
Dimairt 13/01/15 Clas 4,5,6,7 Obair- dachaigh Athletics
Diardaoin 15/01/15 Buidhean Diardaoin Clas 1,2,3 Buidhean Ball-basgaid
Dihaoine 16/01/15 Iomain

Tha sinn an dochas gum bi deagh saor-laithean agaibh.
Moran Taing.

Nollaig Chridheil‘s Bliadhna Mhath ùr Dhiubh uile.

Airson barrachd fios: Dolina Ghrannd aig -D.Grant@highland.gov.uk
Aireamh fòn: 01463 725988

Dear Parent,

BSGI after-school clubs Homework, Athletics, Thursday club and Shinty all re-start the second week after the Christmas holidays; week starting Monday 12th Januray’15.
Thank You.

Monday 12/01/15 Homework club Classes 1,2,3
Tuesday 13/01/15 Homework Club Class 4,5,6,7 Athletics
Wednesday 14/01/15
Thursday 15/01/15 Thursday club Basketball Club
Friday 16/01/15 Shinty

Merry Christmas and a Happy New Year.

For more information contact Dolina Grant: D.Grant@highland.gov.uk
Phone no:-01463 725988

Clann ann an Eis/Children in Need

DSC00819
Bha Là Mòr na Gaisgich againn san sgoil an-diugh airson Clann ann an Eis agus abair gun robh latha sònraichte againn! Bha tòrr tachartasan ann mar co-fharpais tàlant, a reic bèicearachd, diofar dùbhlain agus a’ tighinn dhan sgoil ann an aodach gaisgich. Chruinnich sinn £1063.62 airson Clann ann an Eis! Chi sibh beagan de na bha sinn a’ dèanamh air BBC ALBA An La aig 8f a-nochd.

For Children in Need we had a special ‘Be a Hero Day’ today in school. There were lots of events happening throughout the day such as a talent show, baking sale, challenges and dressing up as heros. We raised £1063.62 for Children in Need! You can see a little of what we got up to tonight on BBC Alba An La at 8pm tonight.