Cafaidh Coimhearsnachd na Gaidhlig/Gaelic Community Cafe

Bidh a’ chiad Cafaidh Comhearsnachd na Gaidhlig ann an talla na sgoile a-maireach! Tha Clas 7 air a bhith ag obair cho cruaidh a’ deasachadh air a shon!

Bidh e air Dihaoine an 16mh an t-Samhain 2-3f anns an sgoil.

Ma tha sibh a tighinn ann ,`S e direach donations a bhios ann agus bidh an t-airgead gu leir a dol gu turas sgoile Clas 7  gu Dalguise Adventure Center.

Bidh rudan ann mar beicearachd, ti is cofaidh agus aite-cluich ann airson clann og. Bhiodh sinn cho taingeal nam b`urrainn dhuibh beicearachd a toirt a-steach airson an cafaidh againn.

The first Gaelic Community Cafe in Inverness will be held in the school hall tomorrow.  Primary 7 have been working very hard on their enterprise project.  It is on Friday 16th November from 2-3pm. The donations we collect will be going towards the Primary 7 school trip to Dalguise.

 

There will be tea, coffee and baking as well as a soft play area set up for young children.  We would be very thankful if you bring in any baking in to help run our cafe.

Advertisements

Co- thional Latha Cuimhneachaidh/ Remembrance Day Assembly

 

Sheall Breagha agus Katie, sgoilearan bho C7 an-uiridh, an bhideo a rinn iad airson co-fharpais a’ Mhoid. Cuideachd leugh Clas 7 am bardachd ‘Flanders Field’ agus leugh Neil am bàrdachd ‘Battle of the Somme’.  Bhruidhinn iad rinn mu dheidhinn Latha Cuimhneachaidh agus ghabh sinn mionaid cuimhneachadh.

Chuala sinn mun obair mhath tha sgoilearan na seachdain air a bhith dèanamh agus fhuair sinn a-mach cò bha nan Gaisgich Òg an seachdainsa.

 

Breagha and Katie, p7 pupils from last year, showed us their winning VLOG entry for the Mod.  Primary 7 read the poem ‘Flanders Field’ to us and Neil read the poem ‘Battle of the Somme’.  They spoke to us about what Remembrance Day is and we held a minutes silence.

Meur Inbhir Nis AGM – 4th December 2018

An Comunn Gaidhealach

   Meur Inbhir Nis (Inverness Branch)

   (Charity Number SC001282)

 

   Meur Inbhir Nis AGM –  4th December 2018

      

   The An Comunn Gaidhealach (Meur Inbhir Nis) 2018 AGM will  be held on

   Tuesday 4th December 2018 in the An Comunn Gaidhealach Office, Balnain

   House, 40 Huntly Street, Inverness IV3 5HR at 7.00 pm.

   

   The 2017 AGM Minutes and the 2018 Meeting Agenda are attached.

 

    Financial, Provincial Mod and Chairperson reports will be made available at the meeting.

 

   A warm welcome  is extended to you all.

  

 

   Andrew McKenzie

   Branch Secretary

2018 AGM Agenda

Meur AGM 2017- Minutes

An Comunn Gaidhealach Soup and Pudding Lunch, 10th November 2018

 mod

 An Comunn Gaidhealach

   Meur Inbhir Nis (Inverness Branch)

   (Charity Number SC001282)

 

    Soup Lunch/Pudding and Coffee – Saturday 10th November 2018

                                                                                                      

Our Next Soup Lunch/ Pudding Event for our 2018/2019 season will be held in the Old High Church Hall, Academy Street, Inverness on Saturday 10th November 2018

 

   The proposed schedule for our future Soup and pudding dates are also attached and a warm welcome is extended to you all.

Soup Pudding Coffee – 10th November 2018

Proposed 2018 – 2019 Soup Pudding dates

 

Cluba Ball-basgaid/Basketball Club

Fiosrachadh mu cluba ball-basgaid

 

P4-P7 Basketball Club for BSGI pupils

P4-7 Basketball sessions led by Coach Catriona Russell and volunteers. These sessions are from pupils from BSGI.

08 November, 15 November, 22 November, 29 November, 06 December, 13 December (6 weeks), cost £12

15:15 – 16:30

Book via https://booking.highlifehighland.com/

 

If you have any queries please contact Sarah.Liebnitz@highlifehighland.com or call 07727295086

 

Cò-thional Slainte Inntinn/Mental Health Assembly

Thàinig Rachel Macdonald, nurs slàinte inntinn, a bhruidhinn ri clasaichean 5 gu 7 an-diugh aig co-thional. Bhruidhinn i air an ‘fizz scale’ agus ciamar a bhios sinn a dèiligeadh le ar faireachdainn le bhidh cleachdadh an dòigh STOPP. Bha tòrr ceistean aig na sgoilearan dhi mu slàinte-inntinn.

Rachel Macdonald, a mental health nurse, came to speak with the P5 to P7 classes at assembly today. She spoke about the ‘fizz scale’ and how our feelings can escalate and she explained how we can use the approach of STOPP to help us deal with our feelings. The pupils had lots of questions for her about mental health. 

 

60309544-9FFD-4ED1-968D-F7DA309794AF6775EDC8-BEFA-49A4-BD99-930A1C38CBA8673041D6-BF47-48E3-9084-4FAE6C99AD64784389C3-66A0-40DC-B1B8-64575D2DCF55E03E2AB7-636C-41E4-92B4-ED74EDBC1EC7E4C66DF7-7E22-4D82-85C0-691878FDF784

An Comunn Gaidhealach Soup and Pudding Lunch, 27th October 2018

mod

Soup Pudding Coffee – 27th October 2018

An Comunn Gàidhealach

Meur Inbhir Nis – (Inverness Branch)

Soup/Pudding Lunch

Saturday 27th October 2018

12 – 2pm

 

Old High Church Hall, Academy Street, Inverness

                               

All Welcome

 

 

*** Adults £5   ***    Children £2  ***      Tombola  ***

 

 

         “All proceeds go towards the running of the Inverness Provincial Mod in June 2019”

 

 

Co-thional 12.10.18

Bha sinn uile còmhla aig co-thional an-diugh ‘s bha e fìor mhath cluinntinn mun dìofar soirbheachas a th’ air a bhith aig sgoilearan le ball-coise, athletics agus Bikeability. Cuideachd, chuala sinn mun soirbheachas a th’ air a bhith aig sgoilearan sna clasaichean.  Tòrr rudan math mar leantainn riaghailtean, a feuchainn, ag obair gu cruaidh agus a bhith sealltainn feartan Gaisgich òg na Gàidhlig.

Gur math theid leibh dhan a h-uile duine tha dol chun a’ Mhòid!

We were all together at assembly today and it was great to hear of some great achievements of pupils in football, athletics and Bikeability.  We also heard about the achievements pupils have had in the classes.  Lots of good thinks like following the rules, trying their best, working hard and demonstrating the qualities of our young Gaelic Ambassadors.

All the best to all the children going to the Mod!

 

This slideshow requires JavaScript.

Siuthadaibh/Go For It!

IMG_0851

Chuala sinn mu dheidhinn ‘Siuthadaibh!’ aig co-thional an-diugh.  Faodaidh sgoilearan bho clas 1 gu 7 pàirt a ghabhail san sgeama.  Tha tuilleadh fiosrachadh san litir gu h-ìosal.

We heard about ‘Go For It!’ at assembly today.  Pupils from P1-7 can take part in the scheme, run by Safter Routes to Schools, where children are encouraged to be active on a daily basis.  Further information is included in the letter below.

Go For It Letter – Oct 2018

Là Slainte Inntinn’ na Cruinne/World Mental Health Day

Tha sinn a’ comharrachadh Là Slainte Inntinn’ na Cruinne an-diugh. Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu slàinte inntinn agus a’ dèanamh yoga sna clasaichean, a’ dèanamh gnìomhan mothachas agus ealain co-cheangailte ri slàinte inntinn. Cuideachd dh’fhalbh cuid air cuairt sa phàirc. Tha e cho math airson do staid inntinn a bhith a falbh air cuairt, gu h-àraidh air latha brèagha mar seo!

We have been marking World Mental Health Day today. We have been learning about mental health and we’ve been doing yoga, mindfulness activities and art relating to mental health. Some classes also went for a walk in the park. It is so good for your mental health to go out for a walk, especially on a beautiful day like today!

 

This slideshow requires JavaScript.

Co-thional 5.10.18

Thàinig an t-Urramachd MacLeòid a bhruidhinn rinn aig co-thional an-diugh. Bhruidhinn e mu dheidhinn an sgeulachd sa Bhioball mun bhalach a thug seachad an aran agus an iasg aige agus mar a ‘s urrainn dhuinne a bhith còir ri daoine eile. 

Rev Macleod was speaking to us at assembly today. He told the story of the boy in the Bible who shared his bread and fish in order to feed the five thousand and he spoke of how we can be kind and sharing towards others. 

This slideshow requires JavaScript.

We are very grateful for his visit 

Ball-coise/BSGI Football

 

P2-P7 Football at BSGI/ Ball-coise aig BSGI Saturdays

9.30-10.30 P2-5  (+some P6/7 when Winter League matches are on)

10.30-11.30 P6-7 (or Winter League at the High School)

Sessions take place at Inverness Royal Academy Sports Centre

 

Book via https://booking.highlifehighland.com/

 

If you have any queries please contact Sarah.Liebnitz@highlifehighland.com or call 07727295086

 

From Term 2 we need all children who go to football to register online and fill in the necessary paperwork. Children must be registered to secure a space and in accordance with guidelines.  Fees for Term 1+2 should now have been paid to the school office £15.

For Term 3 fees will be paid online or for insurance purposes we cannot accommodate them.

 

Many thanks

 

Sarah

ActivNess

ActivNess is a new local charity which has established a free community sports and exercise equipment library, a charity shop selling pre owned activity equipment and clothing, and is also offering stepping stone coaching sessions in their private studio for people who wish to build their confidence in an activity environment.

 

The charity was set up to help people get more active around Inverness and the Highland Region, with the purpose of improving mental and physical health and wellbeing, and facilitating self management. The project is run entirely by volunteers from the premises in Canal Road. They offer access to free or low cost activity equipment and clothing to reduce the financial barrier to activity participation, and have a positive impact environmentally. Membership to the library is free, as is the hire of the equipment, to everyone in Inverness and the surrounding area aged 18 and over.

ActivNess Charity Shop Flyer

ActivNess Coaching – Reverse

ActivNess Coaching- Front

ActivNess Community Equipment Llibrary Flyer

Ball-basgaid C1-3/Basketball P1-3

Tha cluba ball-basgaid ur a toiseachadh airson C1-3!

Bidh e air a h-uile Dihaoine bho 2mh an t-Samhain.

Feumaidh sibh claradh air  https://booking.highlifehighland.com/

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachadh bho Sarah.Liebnitz@highlifehighland.com neo fon 07727295086

 

 ** NEW** Basketball P1-P3

3.00-4.00pm every Friday starting Friday 2 November

P1-3 Basketball sessions led by parent coach Michael Sharkey and volunteers.

Numbers are limited.

 

Book via https://booking.highlifehighland.com/

 

If you have any queries please contact Sarah.Liebnitz@highlifehighland.com or call 07727295086

 

Feis a’ Bhaile

Feis a bhaile

MON 22nd – FRI 26th OCTOBER        MILLBURN ACADEMY, INVERNESS       9.30 – 4pm

£85 per child (£80 for siblings)

A jam packed week of music and activities for 8-18 year olds.  Come along and try 3 different instruments, from fiddle, accordion, drums, chanter, keyboard, whistle, harp, singing, drama, guitar and mandolin, plus art, shinty, dancing and group work – all taught by our fantastic team of tutors.

No previous musical experience is necessary and all abilities are catered for.  Bring your own instruments if you have them or we can lend you them for the week.

For more information and to book please see the Feis a Bhaile Facebook page

or contact Irene on 07917 869047 or feisabhaile@feisean.org

Soirbheachas Karate/ Karate Success

Meallaibh ur naidheachd dha Andrew agus Sophie a bha soirbheachail ann am farpais eadar-nàiseanta airson Karate ann an Baile Àtha Cliath air Disathairne. Bhuannaich Andrew Buinn Òir agus bhuannaich Sophie am Buinn Umha!  ‘S math a rinn an dithis agaibh!

Congratulations to Andrew and Sophie who were both successful at the Irish International Championshiops for Karate in Dublin on Saturday. Andrew won the Gold medal and Sophie won the Bronze medal!  Well done to you both!

 

Oidhche nam Pàrant/Parent Appointment Reminder

Parent evening Appointment Letter 2018

The above attachment was sent home in school bag mail with eldest sibling or with your child.

As the date to be returned has passed, parent appointments were allocated today.

If you have not returned the attached form, please complete and return to the school as soon as possible.

Once all appointments have been allocated, the allocated appointment times can be sent home. In the case of families requiring multiple appointments, the letter with your appointment times will be sent home with oldest pupil.

If no form is returned, the time will be allocated by the pupil’s teacher and you will be invited to attend in what time slot is available.

We look forward to welcoming you to our Parent’s Afternoon/Evening! If you have any questions, please email bsgi@highland.go.uk.

 

Fèill Leabhraichean/Book People Book Fair

 

The Fèill leabhraichean san sgoil an seachdainsa agus abair gu bheil taghadh mìorbhaileach de leabhraichean aca aig prìsean sgoinneil!  Gheibh na sgoilearan cothrom a coimhead air na leabhraichean agus ma tha iad ag iarraidh a cheannach, cuiribh airgead a-steach leis am bileag.

The Book People Book Club is in school all this week and what a selection of fantastic books at great prices!  The pupils will get an opportunity to look at the books and if you would like to purchase a book, please send money in with the slip they get given.

Co-thional 07.09.2018

Choinnich sinn ri Sgiobairean nan Taighe an-diugh aig co-thional agus na riochdairean airson Comataidh Eco agus Comhairle nan Sgoilearan. Cuideachd fhuair sinn a-mach cò fhuair teisteanasan an t-seachdainsa, ‘s math a rinn a h-uile duine!

We met our House Captains at assembly today and found out who will be our Eco and Pupil Council representatives from each class. We also found out who got certificates this week, well done everyone!

Òran Mòr: Blas 2018

Tha Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis toilichte taic a thoirt dhan fhèis Òran Mòr, Blas 2018 airson a bhith a’ comharrachadh Bliadhna na h-Oigridh.  Tha cuireadh ann airson sgoilearan pàirt a ghabhail air an àrd-ùrlair còmhla ri luchd-ciùil air Disathairne 15 an t-Sultain.

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis is delighted to support this event to celebrate Year of Young People 2018 in Inverness. Pupils have been invited to perform on stage with guest musicians on Saturday 15th September.

If you wish to take part in this event please complete the attached form.

blas

Cuairt Litir An Lùnastal / August Newsletter

Failte gu teirm 1 aig BSGI!  Tha fiosrachadh mu na tha tachairt san sgoil san cuairt litir gu h-ìosal.

Welcome to term 1 in BSGI!  We have had a great week, welcoming our pupils back after their summer break and welcoming new pupils in both the school and sgoil-araich.  Attached below is the newsletter which will give you information about what is going on in the school.

Cuairt Litir An Lunastal 2018

 

 

Gu pàrantan C7 – To P7 parents

Gu pàrantan C7 – To P7 parents

“I would like to say a huge thank you to all the Primary 7 pupils and parents for the amazing Harris Tweed voucher. I am very touched by all your kindness and can’t thank you all enough for it. It has been a pleasure teaching all the children this year, and I will miss them greatly.

Love,

Miss Campbell. “

Sligheadarachd – Orienteering

Yesterday Finlay Todd came to the school to present the orienteering medals and trophies to the school.  Finlay has represented Scotland and Great Britain at orienteering, and Scotland at cross-country and  hill running.  He presented the INVOC Schools League trophy and the trophy for best primary school at the Scottish Schools.  In addition to that he presented 25 medals to the kids who had accumulated them over those two competitions!

Rounders

‘S math a rinn clas 7 an aghaidh na tidsearan! Bhuannaich iad a gheama rounders feasgar an-diugh. Bha iad ag obair gu math mar sgioba agus rinn iad a chùis oirnn.

Well done P7 for beating the teachers today! The P7s and teachers  were playing against each other in a game of Rounders this afternoon. P7 did well, and worked effectively as a team!