Duais-taighe na Sgoile/House Cup

Bhuannaich Ailm an Duais-taighe na Sgoile am bliadhnasa! Rinn a h-uile taigh fìor mhath thairis air am bliadhna a cruinneachadh puingean aig na tachartasan taighean agus airson obair mhath. Bha pàrtaidh sònraichte aig Ailm air sgàths gun bhuannaich iad. Fhuair iad cothrom a’cluich Rounders, Capture the Flag agus fiu ‘s Human Hungry Hippos! Bha tòrr spòrs ann!

 

Ailm won the House Cup this year! Each house did really well getting points across the year at house group events and for good work. Ailm had a special party to celebrate winning where they got to play Rounders, Capture the Flag and even human Hungry Hippos! They had lots of fun!!!

Là sa Ghàrradh

Abair latha sgoinneil a bh’ againn airson ‘Là sa Ghàrradh’. Bha a’ ghrìan a’ deàrrsadh agus bha a h-uile duine trang fad an latha. Rinn sinn taigh-osta airson meanbh-bhiastagan agus balla bùirn. Thòisich sinn a’ cuir an taigh-glainne againn ri chèile a-rithist a’ cleachdadh botail. Chuir sinn neòinean-grèine agus bha sinn a’ peantadh tairichean agus […]

Là sa Ghàrradh

Tha sinn a’ cuir air dòigh Là sa Ghàrradh air 25mh An t-Òg-Mhìos. Bidh an sgoil gu lèir a-muigh fad an latha a’ cuir rudan air dòigh sa ghàrradh agus ag ionnsachadh mu dheidhinn ath-chuartachadh agus ath-chleachdadh. Tha sinn fhathast feumachd air dhà neo trì rudan airson làtha mòr mar seo a chuir air dòigh.

  • Breigichean (gu h-àraidh feadhainn le toill annta)
  • Pìoban
  • Botail 2l (m.e. Coca-Cola)
  • Peant son taobh a-muigh

Feumaidh gach sgoillear clach mu mheud an làmh aca a thoirt a-steach ro Dhiardaoin 25mh. Cuideachd dèan cinnteach gu bheil aodach freagarrach (robach) air an leanabh agad agus seacaid blàth.

Ma ‘s urrainn dhuibh cuideachadh air an latha fhèin cuiribh ar h-ainmean chun na h-oifis agus cuiridh tidsear fòn air ais thugaibh ma tha feum againn oirbh.

Tha sinn cuideachd a’ feumachd air pàrantan a dh’fhaodadh tighinn a-steach as dèidh làimh airson beagan sgioblachaidh a dhèanamh oir bidh Gala na Sgoile a’ dol air adhart air Disathairne 27mh. Bidh sinn a’ toiseachadh aig 7f air Dihaoine 26mh. Cha toir seo ach uair a thìde neo dhà. Innis dhan oifis ma bhios sibh deònach cuideachadh.

We are organising a Garden Day on the 25th June where the whole school will be out all day organising things in the garden and learning about reusing and recycling. We still have a few items we need in order to put on a special event like this:

  • Bricks (especially ones with holes in them)
  • Pipes and tubes (ceramic, wooden or plastic)
  • 2l bottles (e.g. Coca-Cola)
  • Outdoor Paint

All children also need to bring in a pebble about the size of their hand before Thursday 25th.

If you would be available to help out on the day could you please give your name to the school office and a teacher will get back to you and let you know if you are required. Could you also make sure that your child wears appropriate clothing (old/dirty clothes) and a warm jacket on the day.

We also need parent volunteers to come y to help tidy up the garden after the event as we have the School Gala on Saturday the 27th. We will be starting at 7pm on Friday the 26th. This will only take an hour or two. If you are able to help out please let the office know.

 

 

 

 

Sligheadarachd

Thàinig Mr agus Mrs Laird a-steach le dithis eòlaichean sligheadarachd, James agus Jess. Bha iad a’ toirt teisteanasan dha na sgoilearan a bha a’ gabhail pàirt anns a’ Chluba Sligheadarachd am bliadhna-sa. Rinn an sgoil againn fìor mhath anns na co-fharpaisean a bha sinn a’ gabhail pàirt ann. Tha sinn airson taing mhòr a ràdh ri Mr agus Mrs Laird airson an obair chruaidh a tha iad air a dhèanamh am bliadhna-sa leis a’ chluba.

 

Mr and Mrs Laird came in along with two orienteering champions, James and Jess. They gave out certificates to everyone who took part in the Orienteering club this year. Our school did very well in the competitions they took part in. We would like to say a big thank you to Mr and Mrs Laird for all their hard work with the Orienteering Club this year.

IMG_2247 IMG_2248

Partaidh Purpaidh/Purple Party

partaidh purpaidh 1

Dihaoine 12 an t-Òg Mhìos 2015/ Friday 12th June 2015

Tha Comhairle nan Sgoilearan a’ cur air dòigh partaidh sònraichte airson airgead a chruinneachadh do Alzheimer Scotland. Tha sgoilearan clas a 7 air a bhith a tadhal air Cameron House gach seachdain mar phàirt de pròiseact. Bha Comhairle nan Sgoilearan ag’ iarraidh mothachadh a thogail agus airgead a chruinneachadh airson an carthannais air sgàths an ceangail seo. Bidh cothrom aig gach clas a dhol gu ‘teaparty’ purpaidh far am faodar bèicearachd a cheannach. Faodaidh a chlann aodach purpaidh a chuir orra dhan sgoil.

Bhiodh sinn fada nur comain nam bhiodh sibh deònach bèicearachd a dhèanamh airson an latha seo.

 

The pupil council have organised a special Purple Teaparty for P1 to P7 to raise money for Alzheimer Scotland. Primary 7 pupils have been visiting Cameron House Care Home weekly as part of a project. The project aims to increase the wellbeing of the residents and to help the youngsters develop their Gaelic and social skills. The Pupil Council wanted to raise awareness and money for the charity as a result of this project. Each class will have the opportunity to attend the teaparty where they will be able to buy some baking. They can also come to school dressed in purple.

We would be very grateful for any donations of baking for the fundraising teaparty.

 

Gu math thèid leibh.

Còmhairle nan Sgoilearan B.S.G.I

Sgoilearan air BBC Alba

LEGO-5

Bidh sgoilearan bho Clas 5 agus 6 air An Là a-nochd aig 8.00f air BBC Alba a’ bruidhinn air ciamar a bhios iad a’ cluich le Lego agus dè tha math mu dheidhinn. Feuch agus cuir air e ma tha thu aig an taigh.

Some of the pupils from P5 and p6 will be on An Là tonight at 8.00pm on BBC Alba speaking about how the play with Lego and what is good about it. Try and tune in if you are at home.

 

Duaisean airson Là Spòrs

An-diugh aig Co-thional fhuair sinn a-mach cò bhuanaich na duaisean anns gach clas airson Là Spòrs. Cuideachd fhuair sinn a-mach cò an taigh a bhuanaich air an latha. Seo liosta de na sgoilearan a bha soirbheachail anns gach clas. Cha robh a h-uile duine a bhuanaich duais san sgoil an-diugh ach gheibh sinn na dealbhan aca a-rithist airson am blog. Mealabh ur naidheachd dhan a h-uile duine!

Today at Assembly we found out who won the prizes for Sports Day from each class. We also found out which house won on the day. Here is a list of the successful pupils. Not everyone who won a prize was in school today but we will update the blog with their pictures as soon as possible. Congratulations to everyone!

Clas 1 – balaich

1st – Charles MacLennan

2nd – Toby Burton

3rd Alistair MacCallum

p1 boys

Clas 1 – nigheanan

1st – Isla McNeil

2nd – Naomi MacRae

3rd – Roisin MacQuarrie

p1 girls

Clas 2 – balaich

1st – Alexander Heggie

2nd – Marc Mitchell

3rd – Frank MacLean

p2 boys

Clas 2 – nigheanan

1st – Maili MacLennan/Breagha Munro

2nd – Grace MacKenzie

3rd – Isabelle Main

p2 girls

Clas 3 – balaich

1st – Lewis MacIver

2nd Ruairidh Boag

3rd Joshua MacKenzie

p3 boys

Clas 3 – nigheanan

1st – Charlotte Burton

2nd – Charlotte McNeish

3rd Ellie Lochhead/Millie McConnell

P3 girls

Clas 4 – balaich

1st – Finlay O’ Reilly

2nd – Campbell MacDonald

3rd – Lachie MacBeth

P4 boys

Clas 4 – nigheanan

1st – Roise Ni Eadhra

2nd – Ailsa Main

3rd – Daisy Milne

p4 girls

Clas 5 – balaich

1st – Alasdair Stachan

2nd – Calum Frame

3rd – Thomas MacKinnon

P5 boys

Clas 5 – nigheanan

1st – Rachel Sutherland

2nd – Katie Torrens

3rd – Keira O’ Brien

P5 girls

Clas 6 – balaich

1st – Matthew Davidson

2nd – Ruairidh Nicolson

3rd – Ossian MacCallum

p6 boys

Clas 6 – nigheanan

1st – Bethany Kitson

2nd – Kirsty O’ Reilly

3rd – Rianne Nicolson

p6 girls

Clas 7 – balaich

1st – Ross MacKinnon

2nd – Calum Archie MacQuarrie

3rd – Connor Allan

P7 boys

Clas 7 – nigheanan

1st – Blythe Wilson

2nd – Emily MacDonald

3rd – Kirsty Crawford

p7 girls

 

An taigh a bhuannaich na puingean bu mhotha air an latha……………………………

The house that won the most points on the day…………………………………

 

                                AILM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IMG_2195

 

‘S math a rinn sibh a h-uile duine a bha a gabhail pàirt!

Scottish Childcare Survey

Bheil leanabh agad a tha 3 neo 4 bliadhna dh’aois? Bhiodh sinn fada nur comain ma bha tìde agad an cunntas-beachd a seo a lìonadh a-steach mu dheidhinn curam-cloinne ann an Alba.

https://goo.gl/fygdk4

 

Are you a parent of a 3 or 4 year old? We would be very grateful if you had time to fill in this survey about childcare in Scotland.

https://goo.gl/fygdk4

Fèill-reic Shàmhach

Ma tha duine sam bith airson tairgse a thabhain airson na deilbh seo a rinn Doreen MacDonald cuireabh an tairgse am broinn cèis agus cuireabh chun na h-oifis i ro Dihaoine an 5mh latha. Bidh an airgead a’ dol gu turas Clas-a-seachd an ath sheachdain.

Silent Auction

Doreen MacDonald, local artist has kindly donated this beautiful picture for auction. All proceeds will go towards the P7 trip to Skye next week. If you would like to bid on this item could you please put your bid into a sealed envelope and give it to the school office before Friday the 5th. The picture is also available to view in the school office.

IMG_0843

Là Spòrs

Abair deagh latha a bh’ againn uile air Dihaoine airson Là Spòrs! Bha sinn gu math fortanach leis an aimsir agus chòrd an latha ris a h-uile duine. Mòran taing dhan a h-uile duine airson tighinn. Seo feadhain de na dealbhan a thog sinn air an latha agus bidh sinn a’ faighinn a-mach co bhuanaich na duaisean […]