Igniting literacy

Pàrantan clas a seachd. Primary 7 parents.

Igniting Literacy Poster

Advertisements

Co-thional 3.11.17

An-diugh aig co-thional chuala sinn cuid de na bardaich a sgrìobh na clasaichean agus sgoilearan mu dheidhinn BSGI agus an 10mh co-là-breith againn. Bha iad dìreach sgoinneil!  ‘S math a rinn sibh uile. Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan. Glè mhath.

Today, in assembly we heard from some of the children who have been writing poems about BSGI and our 10 year anniversary. The poems were brilliant! Well done to you all. Some of these poems will be read at the 10 year anniversary celebration next Friday.

Here are also the certificate winners for this week. Well done!

Blythswood Shoe Box Appeal

Thàinig Rona a bhruidhinn ri na sgoilearan an-diugh à Blythswood mu dheidhinn an ‘Shoe box appeal’.  Bha e gu math inntinneach na daoine fhaicinn a bhios a’ faighinn bogsa à Blythswood, agus na suidheachaidhean uabhasach anns a bheil iad. Tha sinn an dòchas gum faigh sinn tòrr bogsaichean bho BSGI airson toirt gu Blythswood. Feumaidh na bogsaichean a bhith a-steach ron 15mh den t-Samhain. Mòran taing.

Rona from Blythswood came to speak to the children today about the Shoe box appeal. It was very interesting finding out about the people who receive a shoe box and to hear about the awful situations that some of these people are in. We hope that BSGI can donate lots of boxes to the Shoe box appeal this year to provide for these vulnerable people. The shoe boxes need to be brought into the school before the 15th of November. Many thanks.

Co-thional 27.10.17

Seo agaibh na sgoilearan bho C1-3 a bhuannaich na teisteanasan an t-seachdainsa. Chuala sinn cuideachd bho cuid a bha aig a’ Mhòid a bha a’ seinn agus a’ dèanamh bàrdachd. ‘S math a rinn sibh uile airson gabhail pàirt.

Here are the certificate winners from P1-3 for this week. We also heard some lovely singing and poetry reading from some children who took part in the National Mòd last week. Well done to all who took part.

Co-thional 6.10.17

An-diugh thàinig an sgoil air fad còmhla airson co-thional le Dr Torrens. Chuala sinn deagh naidheachdan bhon sgioba iomainn agus bho muinntir karate. Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdain seo.

Tha sinn an dòchas gum bi soar-laithean math agaibh uile, agus chì sinn a-rithist sibh air Diluain 23 den Damhair.

Today, the whole school came together for assembly with Dr Torrens. We heard from the shinty and karate groups about their successes in the past week. Also, here are the pupils who received certificates this week from their teachers. Well done!

We hope that you all have a great October holiday, and we’ll see you again on Monday 23rd October.

Karate BSGI

BKF 2017 135

Rinn Andrew Sloss agus Thomas Fearns fìor mhath aig Karate Championships!

Andrew Sloss and Thomas Fearns from BSGI  both won Bronze medals at the British International Karate Championships last weekend.  Both boys won through several rounds in very high standard events. Thomas was beaten into 3rd place by the current Scottish Champion in the boys 7-9 age group.  A big well done to them both.

Co-thional 29.9.17

 

Seo agaibh na sgoilearan bhon t-seachdainsa a fhuair teisteanasan. ‘S math a rinn sibh. Bha sinn cuideachd a’ seinn an-diugh ann an co-thional, agus chuala sinn bho clas a trì a tha ag ionnsachadh mu dheidhinn a’ chiad-chobhair. Sheall iad dhuinn ciamar a nì sinn ‘recovery position’ airson daoine a chuideachadh.

Here are the pupils who received a certificate this week. Well done! We were also singing today in assembly, and we heard from Primary 3 who are learning about First Aid. They demonstrated how to perform the recovery position in front of the assembly.

Parent council

Next meeting of the Parent Council is Thursday 5th October at 7pm in the school. All parents and guardians are welcome to attend.
Agenda
1. Welcome
2. Open Actions
3. Head Teacher’s Report
4. Chair’s Report
5. Funding / Treasurer’s Update
6. Fundraising
7. AOB

 

Tapaidh Leibh,

Rosie

 

Feis a’ bhaile

FEIS A’ BHAILE – Mon 16th – Friday 20th October 2017

 

Looking for something fun and rewarding for the kids to do during the October holidays?  Look no further than Feis a’ Bhaile, a jam packed week of music and activities for kids aged 8 and over held at Millburn Academy during the second week of the school holidays.

 

No previous musical experience is necessary.  The Feis gives complete beginners and more advanced players alike the opportunity to try new instruments, gain new skills and develop existing ones, play with others and learn from a fantastic array of Tutors including Lauren MacColl, Ali Turner and Brigade Chaimbeul.  Instruments include fiddle, whistle, bagpipes, drumming, guitar, accordion, keyboard, mandolin and singing.  There’s also art, drama and shinty and a final concert to show off all the new skills that have been made.

 

When: Monday 16th – Friday 20th October 9.30am – 4pm every day

Where: Millburn Academy, Inverness

Cost:  £85 for one child and £80 for siblings

 

For more information and to book please see the Feis a’ Bhaile website or Facebook page or contact Rachel on 07763 144453 or rmac_campbell@hotmail.com

Jeans for Genes Day

b7cbd303-8902-4db6-869f-f43ce223d904

Air Dihaoine tha an sgoil a’gabhail pàirt ann an ‘Jeans for Genes’ airson airgead a thogail dha clann le tinneasan ginteil. Faodaidh na sgoilearan aodach ‘denim’ a chur orra. Feumaidh a h-uile pàist le denim orra £1 a phàigheadh airson ‘Jeans for Genes’. Tha sinn an dòchas gun cruinnich sinn tòrr airgead.

On Friday 22nd September the school will be taking part in Jeans for Genes Day to raise money for children with different genetic disorders around the UK. To raise money, we are asking for children and staff to come to school wearing denim clothing. Anybody wearing denim is to donate £1. Many thanks.

Co-thional 15.9.17

Seo agaibh na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdain seo ann an clasaichean 1-3. Cuideachd, bhuannaich clas 2/3 an Cupa airson an cloakroom as sgiobalta. Chuala sinn mu na puingean taighe bho na caiptein cuideachd.

Here are the pupils who received certificates today in P1-3. P2/3 also won the Cup for the tidiest cloakroom this week. We also heard about which school house had the most points this week. Well done, Calltainn.

Phonics workshop

c981f09539f0ccba09e4173b3e248e2a

Bidh bùth-obrach fonaigs air a-màireach airson pàrantan clann clasaichean 1 gu 3. ‘S e cothrom a th’ann faicinn ciamar a tha sinn a’ teagasg fonaigs anns an sgoil, agus beagan Gàidhlig ionnsachadh dhuibh fhèin cuideachd. Tha sinn an dòchas tòrr phàrantan fhaicinn ann aig 2f a-màireach 14mh den t-Sultain.

Tomorrow we are running a phonics workshop for parents of children in classes 1 to 3. This will be a great opportunity to see how phonics is taught in the school, and an opportunity for you to learn a little Gaelic. We hope to see many parents coming along tomorrow 14th September at 2pm.

Co-thional 8.9.17

DSC01246

Seo agaibh sgoilearan C1-3 a bhuannaich na teisteanasan an t-seachdainsa. ‘S math a rinn sibh. Chaidh Cupa na Gàidhlig dha cuideigin ann an clas 2/3, agus bhuannaich clas 1 an Cupa airson an ‘Cloakroom’ as sgiobalta.

Here are the P1-3 pupils who received certificates this week. Well done! The Gaelic Cup went to a pupil in P2/3 and Primary 1 won the Cup for the tidiest cloakroom.

 

Scholastic Book Fair

Scholastic Book Fair

Bidh ‘Scholastic Book Fair’ anns an sgoil an ath sheachdain. Bidh cothrom aig gach clas coimheadh air na leabhraichean agus leabhar a thaghadh.

The Scholastic Book Fair will be arriving in the school next week. Each class will have an opportunity to look at what is available and pick a book. If your child would like to purchase a book, he/she will take home a slip with the name and price of the book.

 

Là ‘s a ghàrradh C4-7

Bha clasaichean 4-7 trang ‘s a ghàrradh-chluich an-diugh, a’ cladhach ‘s a sgioblachadh. Tha iad air lusan ùr a chur airson ‘Garradh Alpine’ a chruthachadh. Tha e a’ coimhead sgoinneil. Bha iad cuideachd a’ togail sgudal agus a’ gluasad fiodh airson ‘s gum bi rum ann airson cidsin poll. Tha sinn an dùil cidsin a thogail mar àite cluich airson na sgoilearan. Bha tòrr deagh bheachdan aig a chloinn mun chidsin. Bha na clasaichean uile gu math modhail agus cuideachail a-muigh, agus tha sinn an dòchas gum bi sibh uile a’ coimhead às dèidh an stuth ùr a h-againn. Mòran taing gu Mgr Neil Porter a thàinig a-steach airson cuideachadh a thoirt dhuinn.

Primaries 4-7 were busy in the playground today, digging and tidying. We placed new plants the outdoor planters to create an ‘Alpine Garden’. It looks great! The children were also litter-picking and moving wood to make room for an outdoor mud kitchen. We hope to build a mud kitchen for the children to play with during breaks and lunchtimes. The children had lots of great ideas on how to build the mud kitchen. All the classes were well-behaved and helpful outside today, and we hope that they will look after our new playground garden. Many thanks to Mr Neil Porter, who came along today to help in the playground.

Scottish Government survey

The Scottish Government is planning to nearly double the hours of free early learning and childcare by 2020. Because the views of parents and carers are crucial for the success of this expansion, the Government has commissioned independent researchers to undertake a survey of parents. It is now asking for help in sharing the survey link (www.bit.ly/elc-survey) with as many parents of 0-5 year old children as possible. If you are a parent of 0-5 year old children, please complete the survey by following the link.

 

BIKEABILITY COURSES  

Good afternoon,

 

 

CYCLE VOLUNTEER TRAINING – BIKEABILITY COURSES  

 

This is an initial e-mail to establish demand for Bikeability volunteer training for which you have all indicated interest in previously.  The Road Safety Unit plans to run a free sessions on one of the following dates: 18th,19th or 20th September ,in Inverness.  Training sessions take 5 hours (9:30 – 14:30) and the exact  venue will be decided subject to demand and confirmation , but normally we use the Archive Centre.

 

New volunteers must attend a Cycle Training Assistant (CTA) Course before delivering Bikeability to school pupils – the course is designed for school staff, parents or other community volunteers who are interested in delivering Bikeability Levels 1 & 2 to school pupil P5-7.  Volunteers attending the course will be guided through the skills and competencies required to deliver bike safety training to the national standard of Bikeability.  Please note that existing volunteers who have been delivering Cycling Proficiency or who have already achieved the CTA qualification are not required to retrain and should continue to deliver Bikeability at your school.  There is a large practical element to the course and new volunteers should be reasonably confident cyclists, provide their own bike, helmet and safety clothing.

 

If you are still interested or know anyone else who would be, please inform us (or your child’s school) of names and e-mail addresses, and the dates you can make,  before 1st September so that we can decide on appropriate venues and send out further details.

 

I look forward to hearing from you.

 

 

Kind regards

 

Laura

 

Laura Jamieson

Technician – Transport Planning

(Split Post: Road Safety / Development Management)

Co-thionnal

Aig co-thionnal an-diugh bhruidhinn sinn mu dheidhinn modh agus dè an reasabaidh as fhèarr airson clas agus sgoil modhail. Bha na clasaichean a’ measgachadh stuth airson cèic a dhèanamh, sheall seo dhuinn na seòrsa rudan a dh’fheumas sinn airson a bhith modhail, agus dè na seòrsa rudan a bhiodh a’milleadh a chèic, agus a’milleadh modh a chlas agus na sgoile.

Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdainsa. Mealaibh ur naidheachd.

At assembly today Mrs MacVicar spoke about behaviour, and what the best recipe for good behaviour is in the classes and school. A pupil form each class mixed ingredients for a cake together as an example to show what the best mix of ingredients are for good behaviour, and also what sort of behaviour spoils the ethos of the class and school.

Here are also the certificate winners from each class for the first week back. Congratulations!

Opening times

Bidh geata na sgoile a’ fosgladh aig 08:45 gach madainn.  Ma tha do phaiste a’ tighinn gu club bracaist feumaidh sibh dorais a sgoil-araich a chleachdadh airson soidhnigeadh a-steach.

Please note the school gates will now open at 08:45 each morning.  Breakfast club children must use the sgoil-araich entrance and all children must be signed in by an adult.  We would appreciate your support with this, as we make security of our children our top priority.

Moran taing

Mrs MacVicar

Fàilte air ais!

smiley-face-thumbs-up-clipart-9cpeeK6Bi

Fàilte air ais! Tha sinn an dòchas gun robh deagh soar-laithean agaibh uile, agus gu bheil sibh deiseil agus deònach airson bliadhna ùr san sgoil.  Bidh cuairt-litir agus barrachd fiosrachadh mun tèirm ùr a’tighinn thugaibh an ath sheachdain.

Welcome back! We hope you all had a lovely summer holiday and that you’re all ready for a new school year. A school newsletter and more information about the upcoming term will be sent home next week.

Co-fharpais ealain

Aig deireadh na bliadhna rinn an sgoil co-fharpais airson Cupa Keir. Seo agaibh an dealbh a bhuannaich a cho-fharpais le ‘moto’ ùr na sgoile, ‘Gaisgich òg na Gàidhlig’.

At the end of the last session the school had a competition for Keir’s Cup. Here is the winning piece of art which includes the new school moto, ‘Young heroes of Gaelic’.

Plana Leasachaidh na Sgoile

SIP 2017 18 2

Seo agaibh Plana Leasachaidh na Sgoile airson am bliadhna.  Mar sgoil tha sinn air aontachadh gu bheil sinn dol ag obair air Leughadh, Saidheans agus ‘Profiling’.

Attached is our School Improvement Plan for this session.  As a school we have decided to develop Reading, Science and Profiling this session.  More information on profiling will be given during this term.

dùrachdan

Kirsty MacVicar

Acting Head Teacher

 

Being ùr

Mòran taing dha Tom Eglington agus Comhairle nam Pàrant airson a’ bheing chàirdeas ùr againn. Tha e a’ coimead gu math snog aig doras aghaidh na sgoile.

Many thanks to Tom Eglington of Tom’s Cap Cabin, and to the Parent Council for our new friendship bench. It looks great at the school front door.

Mòd Inbhir Nis

logo

Tha Mòd Inbhir Nis a’ dol air adhart air Dihaoine. Bidh cuid de sgoilearan BSGI a’ gabhail pàirt ann an co-fharpaisean a Mhòid. Bidh còmhlan-ciuil Clas 7 ann an co-fharpais aig mu 09:45 ‘s a mhadainn, agus an uairsin Clas 1, 1/2 , 2/3 agus 3 ann an co-fharpais aig mu 10:30m. Chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach air na h-amannan, chì sinn dè cho luatha ‘sa bhios cùisean air an latha. Faodaidh pàrantan tighinn ann airson do phàist fhaicinn aig na co-fharpaisean, ach cuimhnich gum feum a h-uile duine pàigheadh airson a bhith a’ tighinn dhan Mhòd.

The Inverness Mòd is taking place on Friday. Some of the BSGI pupils will be taking part in Mòd competitions. The P7 Cèilidh band will be competing at around 09:45am, and then P1,1/2, 2/3 and 3 will be competing at around 10:30am. We can’t be sure of exact timings, we’ll just have to see if things run according to plan on the day. Parents may attend the Mòd to watch their child perform, but remember that there is an admission ticket price, whether you attend for one competition or for the whole day.

Duaisean Là Spòrs

An-diugh, aig co-thionnal, fhuair na sgoilearan a bhuannaich na rèisean air an Là Spòrs againn na buinn aca. Seo iad a’coimhead gu math pròiseil. Bha co-fharpais JRSO ann cuideachd an t-seachdain seo, agus bhuannaich cuid glag airson am baidhsagal aca le na dealbhan snog a rinn iad.

Today at assembly, the children who won the flat races during Sports Day, received their medals. Here they are looking very proud. There was also a JRSO car competition this week, and with the lovely drawings they made, some of the children won a new bell for their bikes.