Leugh le Sarah MacIntyre/Authors visit with Sarah MacIntyre

Fhuair Comataidh nan Leabharlann cothrom a dhol a choinneachadh an ùghdar Sarah Macintyre an-diugh aig Bun sgoil Drakies. Leugh i pàirt dhen Leabhar ‘Pugs of the Frozen North’ dhuinn agus sheall i dhuinn mar a bhios i deànadh na dealbhan anns na leabhraichean. Bha e cho inntinneach agus chòrd e rinn uile.

The Library Committee got the opportunity today to meet the author  Sarah Macintyre at Drakies Primary School.  She read from her book ‘Pugs of the Frozen North’ and she showed us how she makes the illustrations. It was very interesting and we thoroughly enjoyed it.

Farpais ball-coise/ Football tournament

IMG_5571

Pàirceadh/Parking

A-màireach, bidh Clas 7 a glanadh càraichean nan luchd-obrach & càraichean nam pàrant.
Mar sin, tha sinn airson gum bi sibh a’ pàirceadh aig Asda neo Roller Bowl eader 10:00 – 12:15. Mòran taing airson ur taic.

Tomorrow, P7 will be cleaning staff cars and their parents’ cars. We therefore ask that you kindly park at either Asda or Roller Bowl between 10:00 – 12:15, for their safety. Many thanks for your consideration.

Club Eco a’ cuir / Eco club planting 15/04/16

Latha Spòrsail

Fhuair gach teaghlach an litir seo dhachaigh an-diugh. Tha sinn an dòchas gum bi sibh ann! :-) 
Each family received this letter today. We hope that you can make it!:-)

Cuireadh gun Là Spòrsail12

Blogairean BSGI / BSGI Bloggers

Bha sinn a’ claradh fiosrachadh air microphone mu dheidhinn na rudan a tha na comataidhean a’ deanamh.

We recorded interviews on microphones asking what the other groups were doing today.

Le Ruairidh  Clas 7

Bha sinn a’ dol mun cuairt na clasaichean a’ faighneachd ceistean air na bha iad ag ionnsachadh.

We visited other classes to find out what they are learning.

Le George Clas 7

Chur sinn fiosrachadh air na microphones. Bha sinn a’ putadh dearg airson claradh agus uaine airson eisteachd ris na thuirt iad.

We learned how to use the microphones to record. We use the red button to record and the green button to listen to what they said.

Le Finlay Clas 3/4

 

 

 

Tachairteas taighe na Càisg.

Bha co-fharpais anns na taighean againn airson an cairt Chàisg as fheàrr. Seo na sgoilearan a bhuannaich. Bha cuideachd lorg uighean againn eadar na taighean agus bhuannaich Calltainn. Tha mi an dòchas gun robh latha math agaibh uile.

We had a competition in our houses for the best Easter card. Here are the winners. We also had an egg hunt with the school houses competing against each other and Calltainn won. We hope you all had good fun taking part in these events.

Tryathon airson Sports Relief!

Abair latha a bha againn an-diugh!  Fhuair sinn gu leor eacarsaich le ruith sporsail, sligheadarachd, dannsa agus zumba.  Ghabh sinn uile pairt ann an ‘Tryathon’ far an do rinn sinn tri diofar rudan.  Thog sinn airgead airson Sports Relief – tha na sponsor forms fhathast ri thighinn, mar sin, leigidh sinn fios thugaibh nuair a tha sinn air an t-airgead a chunntais.

We had a very active day today!  We all took part in a ‘Tryathon’ for Sports Relief, where we all did three different activities – funrun and obstacle course, ceilidh dancing, orienteering and zumba.

The sponsor forms are still to come in so we will let you know how much we raise next Wednesday.

Thank you all for sponsoring us.

Fairtrade Fortnight

 

’S math a rinn sibh uile aig Bèicearachd BSGI air Dihaoine. Bha tòrr cèiceachan sgoinneil làn rudan Fairtrade. Mòran taing dhan a phàrantan agus clann a bha a’ gabhail pàirt, bha tòrr spòrs againn!

Well done to everyone at BSGI Bake-off on Friday. We had lots of fabulous cakes full of Fairtrade ingredients. Many thanks to parents and children who took part, we had lots of fun!

Latha Sports Relief an ath Dhihaoine!/Sports Relief next Friday!

The Comhairle nan Sgoilearan a’ planadh latha sporsail an ath Dhihaoine airson Sports Relief.  Bidh a h-uile sgoilear a’ deanamh ‘Tryathon’ far am bidh 3 dhiofar tachartasan aca ri tron latha.  Tha sinn a’ sireadh ‘sponsors. bho gach teaghlach airson airgead a chruinneachadh.

The Pupil Council are planning a whole school Sports Relief Day on Friday 18 March.  All pupils, from sgoil-araich to Primary 7 will take part in a ‘Tryathon’ when they will try 3 different activities. Also, pupils are invited to dress up as their favourite sports character for £1, wristbands will be for sale and also a healthy snack will be on offer throughout the day.

Sponsor forms went out to every pupil today, to be filled in and returned with money raised by Wednesday 23 March.  If you require another one please ask your class teacher.