Co-thional 19.1.18

 

Seo agaibh na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdain seo. Chaidh Cupa na Gàidhlig gu sgoilear ann an clas a 1-2. ‘S math a rinn sibh uile.

Here are the pupils who received certificates this week. The Gaelic Cup went to a pupil in P1/2. Well done to you all.

Advertisements

Là Burns

Robert-Burns-1

Air an 25mh den Fhaoilleach bidh na taghaidhean airson dìnnearan sgoile ag atharrachadh. Faodaidh na sgoilearan taghadh eadar cearc ròsta no haggis (bidh haggis glasraich ann airson clann nach eil ag ithe feòil). Tha litir air a dhol dhachaigh mu dheidhinn. Feumaidh sibh na litrichean a thilleadh dhan sgoil.

Please be advised that the school menu on Thursday 25th January has changed. The options will be Roast Chicken or Haggis. The vegetarian option that day will be Vegetarian Haggis (available to vegetarian’s only). A note to be returned to school has been handed out.

 

Fàilte air ais!

smiley-face-thumbs-up-clipart-9cpeeK6Bi

Fàilte air ais! Tha sinn an dòchas gun robh deagh laithean-saora agaibh uile, agus gu bheil sibh deiseil agus deònach airson tèirm trang, spòrsail!

Welcome back! We hope you all had a restful and enjoyable holiday, and that the children are all ready for a busy, fun-filled term!

Cameron house

Cameron house

Bha buidheann à clas 7 aig Cameron house an-diugh a’ seinn dha na daoine a tha fuireach an sin. ‘S math a rinn iad!

A group of Primary 7 children went to Cameron house care home today to sing for the residents, to bring some Christmas cheer! They did very well.

SSPCA

Clas 6

Bidh stàil aig clas 6 a-màireach a’ cruinneachadh airgead airson an SSPCA. Faodaidh clan beagan airgead a thoirt a-steach airson an stàil.

Primary 6 are running a stall tomorrow to raise some money for the SSPCA. Pupils may bring in some money for the stall, if they would like.

Clas 7

a87b0526f2f1

‘S math a rinn clas 7 an t-seachdain seo chaidh. Bha iad a’ seinn agus a’ cuideachadh le bagannan a lìonadh ann an Asda. Chrunnaich iad £320!

Well done to the P7 children last week. They were singing and bag packing in Asda. They managed to raise £320!

Panto

Mòran taing do Fèisean na Gàidheal airson tighinn dhan sgoil a shealtainn dhuinn am ‘Panto’, Anna Bheag a’ Chòta Dheirg. Bha e sgoinneil, agus chòrd e rinn uile!

Many thanks to Fèisean nan Gàidheal for coming to the school to perform their Christmas Panto. It was excellent, and thoroughly enjoyed by both pupils and staff!

Karate BSGI

‘S math a rinn muinntir Karate BSGI! Tha sinn air fiosrachadh fhaighinn bhon tidsear karate ag innse dhuinn deagh naidheachd mu sgoilearan BSGI.

Well done to BSGI Karate club. We received the information below from the Karate teacher, letting us know how well the BSGI karate pupils are doing.

Andrew Sloss was awarded BSGI Karate Club Student of the year 2017

Finlay Cameron was awarded Top NEW BSGI Student for 2017.

The majority of students graded last week and all showed great progress and very good Karate spirit.

Consairtean na Nollaig clas 1-3

‘S math a rinn clasaichean 1 gu 3 an-diugh aig na consairtean Nollaig aca. Bha iad uile a’ seinn gu math agus a’ gabhail spòrs. Mòran taing dha na pàrantan agus teaghlaichean a thàinig ann airson am faicinn.

Well done to primaries 1 to 3 for their performances in the Christmas concerts today. The pupils all sang very well, and enjoyed themselves. Many thanks to all those who came along today to support the children.

Fèill agus Dìnneir Nollaige

Mòran taing dhan a h-uile duine a thàinig dhan fhèill Nollaig an-diugh. Abair sìde a bh’againn air a shon!

Bha dìnneir Nollaige againn air Diardaoin cuideachd. Seo agaibh dealbhan de na sgoilearan a’ gabhail spòrs agus ag ithe na dìnnearan aca.

Many thanks to those who came to the Christmas fair today, and battled through the weather.

We had our school Christmas lunch on Thursday. Here are some pictures of the pupils enjoying their lunch and having some fun.

 

Banca-bìdh Inbhir Nis

Thàinig Lorna a bhruidhinn rinn an-diugh mu dheidhinn Banca-bìdh Inbhir Nis. Chuala sinn gu bheil mu 6000 daoine ann a tha a’ cleachdadh banca-bìdh Inbhir Nis. Tha an sgoil a’ cruinneachadh biadh aig an fèill Nollaig agus cuideachd an ath sheachdain airson toirt seachad gu banca-bìdh Inbhir Nis. Tha iad gu h-àraid feumach air rus, tionaichean hama agus measan, crogain sabhs pasta, cofaidh, bainne UHT, sùgh orains no ubhal agus pàipear taigh-bheag. Fiù’s nan robh gach sgoilear a’ toirt a-steach aon rud, bhiodh tòrr againn airson toirt gu daoine ‘sa choimhearsnachd aig nach eil mòran airgead airson biadh a cheannach. Mòran taing!

 

Lorna from the Highland food bank came to speak to us today. She told us that around 6000 people use the Inverness food bank every year. The school is collecting food at the Christmas fair and also next week, to give to the food bank. They are particularly short of rice, tinned ham and tinned fruit, pasta sauce, coffee, UHT milk, fruit juice, crackers and toilet paper. If each child was to even give one item from this list, we would have a great number of things to donate to our community this Christmas. Many thanks.

Banca-bìdh na Gàidhealtachd

Poster 221117

Am bliadhna, bidh BSGI a-rithist a’ cruinneachadh biadh airson banca-bìdh na Gàidhealtachd. Tha tòrr dhaoine ‘s a choimhearsnachd againn aig nach eil mòran biadh, agus a tha a’ cleachdadh banca-bìdh Inbhir Nis gu math tric. Tha sinne airson cruinneachadh a dhèanamh san sgoil airson beagan a thoirt air ais dhan choimhearsnachd, gu h-àraid aig an àm a tha seo den bhliadhna. Seo agaibh an stuth a tha banca-bìdh na Gàidhealtachd ag iarraidh. Bidh cuideachd bòrd ann air latha an fhèill Nollaige airson biadh a chruinneachadh, faodhaidh sibh a thoirt a-steach air an latha sin, no dhan oifis air latha sam bith eile. Mòran taing!

This year, BSGI will again be collecting food for the Highland Foodbank. Many people in our community rely on the foodbanks, and use them frequently. We would like to give something back to the community, and will therefore be asking for food donations that we can send to the food bank. It is particularly upsetting at this time of year to know that many families are struggling to feed themselves. The foodbank has sent a list of items they particularly need at this time. We will be accepting donations in the office, but will also be setting up a food donations stall at the Christmas fair on 8th December. Many thanks in advance!

BSGI – 10!

Air an 10mh den t-Samhain, bha oidhche air leth sònraichte againn aig BSGI. Bha partaidh againn airson an 10mh co-là-breith aig BSGI. Mòran taing dhan a h-uile duine a bha ann, a ghabh pàirt, agus a chuidich air an oidhche. Seo agaibh cuid de na dealbhan bhon oidhche.

On the 10th of November, BSGI held a very special evening of celebration. We had a party to celebrate 10 years of BSGI. Many thanks to all those who came along, who took part, and helped make the night a great one. Here are some of the photos from the evening.

Òrain Nollaig

orain communal

Seo agaibh faclan airson na h-òrain a bhios an sgoil air fad a’ seinn còmhla aig na consairtean Nollaig. Bhiodh e feumail leughadh thairis orra le do phàist.

Here are the words for the songs that the whole school will be singing together at the Christmas concerts. It would be useful for you to go over the words with your child/children.

Co-thional 24.11.17

Seo agaibh na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdian seo. ‘S math a rinn sibh! Thug Mrs MacLaren seachad teisteanas sònraichte airson an sgoilearan as fheàrr air ruith mìle gach madainn. Sin thu fhèin!

Here are the pupils who received certificates this week. Well done! Mrs MacLaren also gave a special certificate to a pupil who is always happy to take part in the morning mile run, and who is an excellent runner. Great effort!

Co-thional 3.11.17

An-diugh aig co-thional chuala sinn cuid de na bardaich a sgrìobh na clasaichean agus sgoilearan mu dheidhinn BSGI agus an 10mh co-là-breith againn. Bha iad dìreach sgoinneil!  ‘S math a rinn sibh uile. Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan. Glè mhath.

Today, in assembly we heard from some of the children who have been writing poems about BSGI and our 10 year anniversary. The poems were brilliant! Well done to you all. Some of these poems will be read at the 10 year anniversary celebration next Friday.

Here are also the certificate winners for this week. Well done!

Blythswood Shoe Box Appeal

Thàinig Rona a bhruidhinn ri na sgoilearan an-diugh à Blythswood mu dheidhinn an ‘Shoe box appeal’.  Bha e gu math inntinneach na daoine fhaicinn a bhios a’ faighinn bogsa à Blythswood, agus na suidheachaidhean uabhasach anns a bheil iad. Tha sinn an dòchas gum faigh sinn tòrr bogsaichean bho BSGI airson toirt gu Blythswood. Feumaidh na bogsaichean a bhith a-steach ron 15mh den t-Samhain. Mòran taing.

Rona from Blythswood came to speak to the children today about the Shoe box appeal. It was very interesting finding out about the people who receive a shoe box and to hear about the awful situations that some of these people are in. We hope that BSGI can donate lots of boxes to the Shoe box appeal this year to provide for these vulnerable people. The shoe boxes need to be brought into the school before the 15th of November. Many thanks.

Co-thional 27.10.17

Seo agaibh na sgoilearan bho C1-3 a bhuannaich na teisteanasan an t-seachdainsa. Chuala sinn cuideachd bho cuid a bha aig a’ Mhòid a bha a’ seinn agus a’ dèanamh bàrdachd. ‘S math a rinn sibh uile airson gabhail pàirt.

Here are the certificate winners from P1-3 for this week. We also heard some lovely singing and poetry reading from some children who took part in the National Mòd last week. Well done to all who took part.

Co-thional 6.10.17

An-diugh thàinig an sgoil air fad còmhla airson co-thional le Dr Torrens. Chuala sinn deagh naidheachdan bhon sgioba iomainn agus bho muinntir karate. Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdain seo.

Tha sinn an dòchas gum bi soar-laithean math agaibh uile, agus chì sinn a-rithist sibh air Diluain 23 den Damhair.

Today, the whole school came together for assembly with Dr Torrens. We heard from the shinty and karate groups about their successes in the past week. Also, here are the pupils who received certificates this week from their teachers. Well done!

We hope that you all have a great October holiday, and we’ll see you again on Monday 23rd October.

Karate BSGI

BKF 2017 135

Rinn Andrew Sloss agus Thomas Fearns fìor mhath aig Karate Championships!

Andrew Sloss and Thomas Fearns from BSGI  both won Bronze medals at the British International Karate Championships last weekend.  Both boys won through several rounds in very high standard events. Thomas was beaten into 3rd place by the current Scottish Champion in the boys 7-9 age group.  A big well done to them both.

Co-thional 29.9.17

 

Seo agaibh na sgoilearan bhon t-seachdainsa a fhuair teisteanasan. ‘S math a rinn sibh. Bha sinn cuideachd a’ seinn an-diugh ann an co-thional, agus chuala sinn bho clas a trì a tha ag ionnsachadh mu dheidhinn a’ chiad-chobhair. Sheall iad dhuinn ciamar a nì sinn ‘recovery position’ airson daoine a chuideachadh.

Here are the pupils who received a certificate this week. Well done! We were also singing today in assembly, and we heard from Primary 3 who are learning about First Aid. They demonstrated how to perform the recovery position in front of the assembly.

Parent council

Next meeting of the Parent Council is Thursday 5th October at 7pm in the school. All parents and guardians are welcome to attend.
Agenda
1. Welcome
2. Open Actions
3. Head Teacher’s Report
4. Chair’s Report
5. Funding / Treasurer’s Update
6. Fundraising
7. AOB

 

Tapaidh Leibh,

Rosie

 

Feis a’ bhaile

FEIS A’ BHAILE – Mon 16th – Friday 20th October 2017

 

Looking for something fun and rewarding for the kids to do during the October holidays?  Look no further than Feis a’ Bhaile, a jam packed week of music and activities for kids aged 8 and over held at Millburn Academy during the second week of the school holidays.

 

No previous musical experience is necessary.  The Feis gives complete beginners and more advanced players alike the opportunity to try new instruments, gain new skills and develop existing ones, play with others and learn from a fantastic array of Tutors including Lauren MacColl, Ali Turner and Brigade Chaimbeul.  Instruments include fiddle, whistle, bagpipes, drumming, guitar, accordion, keyboard, mandolin and singing.  There’s also art, drama and shinty and a final concert to show off all the new skills that have been made.

 

When: Monday 16th – Friday 20th October 9.30am – 4pm every day

Where: Millburn Academy, Inverness

Cost:  £85 for one child and £80 for siblings

 

For more information and to book please see the Feis a’ Bhaile website or Facebook page or contact Rachel on 07763 144453 or rmac_campbell@hotmail.com

Jeans for Genes Day

b7cbd303-8902-4db6-869f-f43ce223d904

Air Dihaoine tha an sgoil a’gabhail pàirt ann an ‘Jeans for Genes’ airson airgead a thogail dha clann le tinneasan ginteil. Faodaidh na sgoilearan aodach ‘denim’ a chur orra. Feumaidh a h-uile pàist le denim orra £1 a phàigheadh airson ‘Jeans for Genes’. Tha sinn an dòchas gun cruinnich sinn tòrr airgead.

On Friday 22nd September the school will be taking part in Jeans for Genes Day to raise money for children with different genetic disorders around the UK. To raise money, we are asking for children and staff to come to school wearing denim clothing. Anybody wearing denim is to donate £1. Many thanks.

Co-thional 15.9.17

Seo agaibh na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdain seo ann an clasaichean 1-3. Cuideachd, bhuannaich clas 2/3 an Cupa airson an cloakroom as sgiobalta. Chuala sinn mu na puingean taighe bho na caiptein cuideachd.

Here are the pupils who received certificates today in P1-3. P2/3 also won the Cup for the tidiest cloakroom this week. We also heard about which school house had the most points this week. Well done, Calltainn.

Phonics workshop

c981f09539f0ccba09e4173b3e248e2a

Bidh bùth-obrach fonaigs air a-màireach airson pàrantan clann clasaichean 1 gu 3. ‘S e cothrom a th’ann faicinn ciamar a tha sinn a’ teagasg fonaigs anns an sgoil, agus beagan Gàidhlig ionnsachadh dhuibh fhèin cuideachd. Tha sinn an dòchas tòrr phàrantan fhaicinn ann aig 2f a-màireach 14mh den t-Sultain.

Tomorrow we are running a phonics workshop for parents of children in classes 1 to 3. This will be a great opportunity to see how phonics is taught in the school, and an opportunity for you to learn a little Gaelic. We hope to see many parents coming along tomorrow 14th September at 2pm.