Seall air Blog Clas 1! C1 Blog gets most hits!

Choimhead na Blogairean air na Stats aig na blogs. Chunnaic sinn gun robh Blog Clas 1 a’ faighinn 545 hits anns Am Faoilleach! Thug sinn duais dhaibh. 

Our Bloggers took a look at the stats for each class blog. We saw that P1 Blog had the most hits January. We gave them a prize for doing so well.

Seo Mrs MacLeod a’ faighinn an duais bhuainn. Here is Mrs MacLeod accepting the prize from our Committee. 2na aite C5 271 agus 3bh aite C3 197. 

Feuch gum bidh sibh a’ coimhead air na blogs againn. Look at the links above and click on ‘Clasaichean’ to find your child’s class blog. Help them win next time!

Comataidhean Sgoile / School Committees

IMG_1239

Seo Blogairean BSGI! 

Chaidh sinn timcheall an sgoil a’ faicinn agus a’ faighneachd de bha a h-uile duine eile a’ deanamh.  We were reporters this morning. We went wrote a list of questions in our groups and went to find out what the groups were up to!

Chunnaic sinn agus fhuair sinn a-mach ….

 

Eco – Tha iad a’ coimhead air Fairtrade. Tha iad ag iarraidh daoine a’ chuideachadh nach eil a’ faighinn torr airgead airson an obair a tha iad a’ deanamh. We interviewed each committee to find out what they were doing and what their plans are.

Slainte – Tha iad a’ cumail fallain a’ deanamh cleasachd. They were learning how to keep healthy and doing exercise.

Leabharlann – Thuirt iad gu bheil e uabhasach cudromach a bhi a’ leughadh leabhraichean. Tha iad a’ glanadh an leabharlann agus ga sgioblachadh. They said it is very important that we read books.  They were busy tidying and cleaning the library area.

Roan-chluiche – Tha iad ag obair sa gharradh ach chan eil iad airson innse de am plana a th’aca….(Diomhair / Top Secret!) They are looking at the garden and they want to keep their plans top secret!

JRSO – Junior Road Safety Officers.  Tha iad a cuir sanasan mu dheidhinn a’ cumail sabhailte air an rathad air am bord fiosrachaidh. They are making posters for the school information board about road saftey.

Ag ionnasachadh san Raon-chluiche – Tha iad airson an garradh chluiche a’ dheanamh nas fhearr agus bha iad a’ dol timcheall an garradh cluiche. They want to make our playground more fun and find ways we can learn outdoors.

Comhairle na Sgoilearan –  Tha iad a’ cur lorg uighean air doigh airson a’ Chaisg. Tha iad ag obair ann an sgioba a’ togail airgead airson buidhean cathrannais. They are organising an Easter Egg Hunt and a fundraiser for Sports Relief.

2016-17 Sgoil-araich Enrolment

Nursery enrolment is taking place Monday 1st February to Friday 4th February.  If your child is born between 1st March 2012 and 1st March 2012 and 31 August 2013 they are eligible for 16 hours per week Nursery provision, beginning August 2016.  If they are born between 1st September 2013 and 31 December 2013 they are eligible for a Nursery place beginning January 2017, and birthdates  between 1st January 2014 and 28 February 2014 entry date is  April 2017.

If your child’s birthdate falls between any of the above dates, we would be happy to see you at Bunsgoil Ghaidhlig Inbhir Nis.  We are enrolling between 11am and 1pm and from 3pm and 5pm. Please drop in and collect an enrolment pack. A member of management will meet with you for an informal chat and to confirm your details.

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn.  We look forward to seeing you.

FilmG

An cuala sibh gun do rinn clas 7 fiolm airson farpais FilmG am bliadhna? Seall air gu h-ìosal; rinn iad sgoinneil.
Fhuair iad air a’ gheàrr-liosta airson 3 duaisean! Feuch gum bi sibh a’ bhòtadh airson ‘Cuideigin Ciallach’ oir tha duais ann airson roghainn an t-sluaigh is tha BSGI sa phriomh 10!

Brùth am putan buidhe an seo: http://filmg.co.uk/gd/films/1315/
_____________________________________________________________

Did you hear that P7 made a film for the FilmG competition this year? Have a look at it below; they did a great job.
They’re on the shortlist for three awards! Make sure to vote for their film ‘Cuideigin Ciallach’ as there is a People’s Choice Award and BSGI is in the top 10!

Push the yellow button here: http://filmg.co.uk/gd/films/1315/

Nollaig Chrìdheil

Abair cola-deug trang a tha air a bhith againn! An toiseach bha sinn uile cho trang ag ullachadh airson Fèill na Nollaig, nuairsin thàinig Fèisean nan Gaidheal a-steach airson am Panto sònraichte aca, ‘Marsaili, a shealltainn dhuinn agus abair thusa gun robh e math! Bha Biadh Mòr na Nollaig againn agus bu mhath leinn uile taing mhòr a ràdh ri Audrey agus na còcairean eile airson am biadh blasta a rinn sibh dhuinn. Bidh sibh a’ smaointinn gun robh sin gu leòr ach cha robh sinne ach fiu ‘s a’ toiseachadh. An t-seachdain sa chaidh rinn sinn sia (leugh sibh sin ceart – SIA!!!!) consairtean Nollaig airson na mamaidhean, dadaidhean, seanairean, seanmhairean agus caraidean againn agus bha iad uile dìreach mìorbhaileach math! Dh’ obraich na sgoilearan agus an luchd-obrach uile gu math cruaidh ach bha a h-uile càil fìor, fìor mhath air na làithean fhèin. As deidh na bha sin de dh’ obair bha sinn uile feumachd air beagan fois, bha pàrtaidh aig gach clas agus tha sinn uile air a bhith ag obair air crafts brèagha anns na clasaichean againn. Bu mhath leinn taing mhòr a ràdh ri na pàrantan uile airson ar cuideachadh leis a h-uile càil a rinn sinn airson na Nollaig am bliadhna-sa! Bha na consairtean agus am Fèill Nollaig uile loma làn agus thug sibh tòrr stuth àlainn a-steach airson na hampers. Nollaig chrìdheil dhan a h-uile duine nuair a thig i agus bliadhna mhath ùr dhuibh uile!

What a busy fortnight we’ve had! Firstly we were all very busy preparing for the Christmas Craft Fayre, then Fèisean nan Gaidheal came in to show us their brilliant panto ‘Marsaili’. We then had had Christmas lunch and we would all like to say a huge big thank you to Audrey and the rest of the cooks for the tasty food that you all made for us. You would think that that was enough but we were just getting started. Last week we put on six (yes, you read that correctly – SIX!!!!) Christmas concerts for all our mums, dads, grannies, grandpas and friends and they were all absolutely fantastic! The pupils and staff all worked extremely hard but everything was wonderful on the days.  After all that work we all needed a bit of a break, all the classes have had a party and we have all been working on some lovely crafts within our classes. We would like to say a huge big thank you to all the parents for all the help with everything we have done for Christmas this year! The concerts and Christmas Fayre were all jam packed and you contributed some lovely things to our hampers. Merry Christmas to everyone when it comes and a very happy new year!

 

 

Banca-bìdh

Mòran taing dhan a h-uile duine a thug a-steach biadh airson banca bìdh Inbhir Nis aig am Fèille Nollaig. Chruinnich sinn barrachd na 24 bagaichean de bhiadh airson am banca bìdh. Bidh tòrr daoine a-nis ann an Nollaig seo le beagan a bharrachd biadh na bha aca air sgath’s na teaghlaichean laghach BSGI. Taing mhòr mhòr airson sin!

Many thanks to all those who brought in food for Inverness food bank at the Christmas Fair. We filled more than 24 bags of food for the food bank. There will be many people this Christmas with a little more food than they would’ve had thanks to the kind families of BSGI. A big big thank you for that!

Fèill Nollaig 2015

Fèill Nollaig 2015

Taing don h-uile duine airson tighinn. Abair latha trang a bha againn. Bha na clasaichean gu math trang ag ullachadh crafts ro laimh agus bha tòrr spòrs ann le dealbhan bèibidh luchd-obrach, ainm teadaidh, ainm doile, bòrd Eco agus bòrd bèicearachd. Aig an deireadh bha a h-uile duine airson na hampers a bhuannachadh – taing mhòr airson stuth a chuir a-staigh airson na hampers. Thog sinn barrachd na £1900 airson fund na sgoile. Bha seo sgoinneil.

Mòran taing.

Thank you very much to everyone who came and supported our Christmas Fayre. We had a very busy day. The classes were very busy before-hand preparing crafts and we had great fun with Guess the Teacher baby photos, Guess the name of the teddy and doll, Eco crafts and baking stall. At the end of the afternoon everyone wanted to win one of our fantastic hampers – a huge thank you to everyone who contributed items. In excess of £1900 was raised for our school fund. This was fantastic. Many thanks.

DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0036

Dragon aig clas 2/3. Dragons visit 2/3

Bha clas 2/3 trang a’ dèanamh ìomhaighean de dhràgonnan a’ cleachdadh diofar stuthan. Nach do rinn iad fìor mhath? Dh’obraich iad gu math cruaidh. Tha sinn air a bhith faighinn a-mach mu dè na h-ainmnean a th’ orra cuideachd.

 

P2/3 have been busy creating model dragons. We have been finding out all about their names as well. They worked extremely hard as you can see from the pictures. Sgoinneil fhèin.

 

This slideshow requires JavaScript.

Teisteanasan Seachdain 3-5

Meal a naidheachd dhan a h-uile duine a tha air teisteanas fhaighinn anns na 3 seachdainean mu dheireadh. Nach sibh a bha modhail & dìcheallach! ‘S math a rinn sibh uile. 
Meal a naidheachd dhan sgioba ball-coise a bha soirbheachail aig an deireadh-sheachdain cuideachd!
Congratulations to all of those who have received a certificate in the last 3 weeks. You must have been very hardworking and well behaved! Well done, all of you!
Well done to the football team as well who were very successful at the weekend in getting through to the quarter-finals!

This slideshow requires JavaScript.

Bogsaichean Blythswood

Seall an diofar a bhios bogsaichean Blythswood a dèanamh! Mur eil sibh air fear a dhèanamh an àirde fhathast (agus, ma ‘s urrainn sibh) tha agaibh gu Diluain 16mh an t-Samhain airson an toirt a-steach. Chì sibh an checklist aig bonn an teachdaireachd seo. Mòran taing! :-)

Look at the difference Blythswood shoeboxes make! If you have not made up a box yet (and are able to), you have until Monday, 16th November, to bring one in. You will find the checklist at the bottom of this message. Many thanks :-)