Là Spòrs

happy-children-running-illustration-48731115

Bidh Là Spòrs againn a’ gabhail àite air Dimàirt 30mh den Chèitean, an ath sheachdain. Tòisichidh sinn aig 09:30 ‘sa mhadainn agus bidh na rèisean uile deiseil aig meadhan latha. Feumaidh a h-uile duine tighinn dhan sgoil air Dimàirt san aodach cleasachd aca. Cha bhi ùine againn airson faighinn deiseil ‘s a mhadainn mus tòisich sinn. Faodaidh pàrantan tighinn ann aig 09:30 airson coimhead air na rèisean agus air na clann aca a’ gabhail pàirt ann an spòrs eile. Bidh cuideachd rèis ann airson na pàrantan, feuch gum bi sibh deiseil airson gabhail pàirt!

The School Sports Day is taking place on Tuesday 30th May, next week. The sports day activities will be starting at 09:30 and should finish at midday. All the children must come to school wearing their PE clothes. We will not have enough time in the morning to get everyone changed before the Sports Day events start. If your child needs to use the PE clothes in the school, they must be sure to take it home with them on Monday so as to be ready for Tuesday. Parents may come along to watch the Sports day events at 09:30. There will also be a parents race after the children have competed so be sure to bring your trainers!

Banca – bìdh na Gàidhealtachd

DSC_0014

Mòran taing dhan a h-uile duine a thug a-steach cereal no tionaichean iasg airson an seachdain agair sgoiltean aig Banca-bìdh na Gàidhealtachd. Thàinig iad an-diugh airson a bhiadh a thogail agus b’fheudar dhaibh seachd bogsaichean a chleachdadh airson am biadh air fad a thoirt air falbh!

Many thanks to all those who brought in cereal or tins of fish for the Highland Foodbank’s Schools Appeal week. Staff from the foodbank came to collect the food today and they filled seven crates with our donations! Well done, BSGI!

Co-thional  26.5.17

 

Seo agad na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdain seo. Nach iad a tha a’ coimhead pròiseil. Fhuair sgoilear bho clas 4 Cupa na Gàidhlig airson an te no fear a bha a’ bruidhinn deagh Ghàidhlig fad na seachdain.

Here are this week’s certificate recipients. Don’t they look proud! The Gaelic Cup was also given in Primary 4 to the girl or boy who made an effort to speak lots of Gaelic throughout the week.

An ath sheachdain

Food bank letter

Cuimnichibh gur e seachdain Agair Sgoiltean airson Banca-Bìdh na Gàidhealtachd a th’ann. Mòran taing dhan a h-uile duine a tha air biadh a thoirt a-steach mu thrath. Tha BSGI a’ cruinneachadh tionaichean tuna/bradan agus bogsaichean ‘cereal’ airson am banca-bìdh. Feuch gun toir sibh ruideigin a-steach airson am Banca-bìdh, dha na daoine ‘sa Ghàidhealtachd a dh’fheumas am biadh seo. Mòran taing.

Remember that next week is the Highland foodbank schools appeal week. Many thanks to those who have already brought in food for donation. BSGI are collecting tins of tuna/salmon and boxes of cereal. Please try to bring in something for the foodbank, for those in need of this vital food in the Highlands.

Saidheans le ‘Bodyworks’

An-dè thàinig buidheann bhon Ionad Saidheans Ghlaschu a chèilidh oirnn. Bha tòrr goireasan aca agus stuth spòrsail ri dhèanamh. Bha cothrom aig clasaichean 4-7 a dhol ann airson an stuth saidheans fheuchainn. Bha tòrr spòrs aca agus dh’ionnsaich iad uile beagan a bharrachd  mu dheidhinn saidheans agus mu ciamar a tha ar bodhaigean ag obair.

Yesterday, a group came to the school from the Glasgow Science Centre. The had lots of activities and fun experiments with them for us to try. Primaries 4-7 were all given an opportunity to try out these activities. They had great fun learning more about science and about how our bodies work. Many thanks to the Glasgow Science Centre.

Futsal

Fhuair C4 agus C5 cothrom an t-seachdain seo Futsal fheuchainn. Bha tòrr spòrs aca le Mike, ag ionnsachadh mu dheidhinn Futsal. Tha e caran coltach ri ball-coise ach le ball a tha eadar dhealaichte.

Primary 4 and 5 had the apportunity this week to try Futsal. They had lots of fun with Mike learning about Futsal. It’s a little bit like Football but with a different kind of ball.

La bhòtaidh

Cuimhnichibh nach bi sgoil ann a-màireach (Diardaoin 4mh den Chèitean). Tha an sgoil air a chleachdadh mar stèisean  bhòtaidh.

Remember that pupils are not to come to school tomorrow (Thursday 4th May). The school is being used as a polling station.

Ùrachadh bloga na sgoile

smiley-face-thumbs-up-clipart-9cpeeK6Bi

Tha sinn air ùrachadh a dhèanamh air bloga na sgoile. Tha sinn an dòcha gum bi e nas soileir agus nas sìmplidh a chleachdadh a-nis. Bidh gach clas a’ feuchainn barrachd stuth a chur suas air a’ bhloga airson innse mun ionnsachadh againn. Feuch gun cum sibh sùil a-mach.

We’ve update our school blog. We hope that it will be clearer and easier to use now. Each class will be trying to add more stuff to the blog to show parents what we’re learning. Keep an eye out.

Teisteanasan

Seo agaibh dealbhan de na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdain seo chaidh. Bidh sgoilearan a’ faighinn teisteanasan aig co-thionnal air Dihaoine airson diofar adhbharran. Bidh cuid ga fhaighinn airson deagh obair, a bhith modhail, cuideachail no còir, agus airson tòrr adhbharran eile. Feuch gum bi sibh uile modhail ‘s ag obair gu math ‘s a chlas airson teisteanas fhaighinn.

Here are some of the pupils who received certificates last week. Certificates are given at assembly on Friday afternoon for many different reasons. Some will be given a certificate for good work, for being helpful, well-behaved or kind, and for many other reasons. Make sure you are all well-behaved and hardworking, and you might get a certificate too!

Seachdain Banca-bìdh

Food bank letter

Bidh BSGI a’ gabhail pàirt ann an seachdain Agair Sgoiltean airson Banca-Bìdh na Gàidhealtachd eadar 22 agus an 26  den Chèitean. Tha gach sgoil a’ faighinn dà seòrsa biadh a dh’fheumas iad cruinneachadh. Bidh sinne a’ cruinneachadh tionaichean tùna/bradan agus bogsaichean ‘cereal’.  Feuch gun toir sibh ruideigin a-steach airson am Banca-bìdh, dha na daoine ‘sa Ghàidhealtachd a dh’fheumas am biadh seo. Mòran taing.

BSGI will be taking part in the Highland Foodbank Schools Appeal week between 22nd and 26th May 2017. Each school taking part is asked to focus on two items for the Foodbank. We shall be focussing on collecting tins of tune/salmon and boxes of cereal. Please try to bring in something for the Foodbank, for those in need of this vital food in the Highlands.

FilmG

capture2

Seall cho math ‘s a rinn Clas a 7 leis am fiolm aca, Latha Spòrs, airson farpais nam fiolmaichean goirid, FilmG!
Bidh oidhche nan duaisean ann an Glaschu air Dihaoine, 17 An Gearrann agus tha sinn a’ sireadh na bhòtaichean agaibh ro làimh airson duais Roghainn an t-Sluaigh.
Bhiodh sinn fada nur comain nam bhrùthadh sibh am putan mòr bhuidhe dhuinn. Gheibh sibh barrachd na dìreach aon bhòt, mar sin, cumaibh oirbh ga phutadh!
Tapadh leibh! 🙂


Have a look at how well our P7s did with their film, Latha Spòrs/Sports Day, for the Gaelic short film competition, FilmG.
The awards ceremony will take place on Friday, 17th February in Glasgow and so we are seeking your votes beforehand for the People’s Choice Award. We would be so grateful if you clicked the  yellow ‘vote’ button to vote for us. You get more than just one vote, so, feel free to keep on clicking! Many thanks! 🙂

Click here for Latha Spors

 

Uachdair grèine

smiling-sun-face-in-sunglasses

Thathar ag ràdh gum bi e gu math teth agus grianach a-màireach. Feuch agus uachdair grèine a chur oirbh ‘s a madainn, no a thoirt dhan sgoil! Taing.

The forecast is set to be hot and sunny tomorrow. Try to put on some sun cream in the morning or bring some with you to school, so as to avoid lots of sore, red faces! Thanks.