Fiosrachadh mu thachartasan Sgoile / Information School Events

  

SEONAIDH A’ MHONAIDH             – Dealbh Chluich Diluain 20 An Cèitean 2013   – Drama Monday 20th May 2013

Taisbeanadh & Bùth obrach mu John Muir air a libhrigeadh le Meanbh-chuileag.                  Clas 4-7 agus bùth obrach Clas 6 & 7.

Performance by the Meanbh-chuileag Theatre-in-Education Company. The play is called Seonaidh a’ Mhonaidh.  It deals with the life of John Muir, the Scottish naturalist who had a huge influence on American – and worldwide – environmental policy.  The subject was chosen since this is the Year of Natural Scotland – 175 years since John Muir was born.It is approximately one hour long. It is interactive and fun, and encourages the kids to think about the environment and their place in nature.

Cosgais £1 / Cost £1 per child 

CLAS 7 & Roinn na Gàidhlig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis  Cuirm deireadh na bliadhna / End of Year Concert  – Monday 24th June @ 7pm.

Consairt a Mhoid, Coisir, còmhlan ciùil, Tì/Cofaidh, airgead airson Archie Foundation & dealbh chluich.

Post Mod Concert, Choir, folk group, tea/coffee, collection for Archie Foundation, drama.Thigibh ann! Please join us for an excellent evening.

Pàrantan – Parent Volunteers  Diardaoin 16mh An Cèitean / Thursday 16th May @ 2pm Tha sinn a’ lorg pàrantan a tha deònach tighinn a bhruidhinn ri Mgr Lyon air an cuid beachdan mu dheidhinn an sgoil. 

We are asking for parents to volunteer to help answer questions for school improvement purposes. Please contact the school or email James.lyon@highland.gov.uk if you are available and wish to attend.

___________________________________________________________________

 Co-fharpais Keir /Keir’s Art Competition.  Tha sinn a’ coimhead air adhart ri beathaichean annasach fhaicinn! Chaidh sanas dhachaigh le fiosrachadh mun cho-fharpais airson clasaichean 1-7.

We are really looking forward to seeing your entries for Keir’s Magical Creatures Art Competition for P1-7.  Cuimhnich / Remember – Closing date for entries 10th June 2013.

 Là a Chrois Dheirge / Red Cross Day  Diardaoin 16mh An Cèitean / Thursday 16th May 2013.

Tha na sgoilearan gu bhi trang ag ionnseach sgilean bhon Chrois Dhearg.  Airson an là a dheanamh sònraichte tha sinn ag iarraidh air a chloinn aodach na seirbheisean èiginn a chur orra. Taing dha Mgr Karikas airson ‘ur cuideachadh seo a chur air doigh.

Children will be busy learning first aid skills with the Red Cross on Thursday 16th May.  To celebrate this day, we are asking children to come in dressed as an emergency services worker.  Thank you to Mr Karikas for helping us organise this event.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s