Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2013 – ‘S math a rinn sibh! Well done BSGI!!

This slideshow requires JavaScript.

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2013 ann am Pàislig air an t-seachdain seo.

Buinn Òir agus duaisean eile airson BSGI! Tha sgoilearan BSGI a’ gabhail pàirt  agus tha feadhainn air duaisean fhaighinn ann an diofar co-fharpaisean.  Fhuair Coisir BSGI 2 x 1d & 5mh!  Math ga riribh!  Tha sinn gu math moiteil asaibh uile.  Gheibhear liosta de na farpaisich a bhuannaich gu h-iosal.

http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/results/ga

The Royal National Mod 2013 is being held in Paisley this week. Well done to our pupils who have participated and we are very proud to hear that there are a few medals and trophies making their way back to Inverness! Our choir have been outstanding winning 2 x 1sts and a 5th!

The O’ Reilly family has kindly shared the following picture of our award winning choir meeting royalty today – Princess Anne! They look delighted!

Look out on BBC ALBA later – we hope to see some BSGI TV stars!

This slideshow requires JavaScript.

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2013 ann am Pàislig air an t-seachdain seo.

Results can be viewed following the link below.

http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/results

Official Mod Photographer http://grahamhoodphotography.com/viewing/

Mrs Walker

Advertisements

3 thoughts on “Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2013 – ‘S math a rinn sibh! Well done BSGI!!

  1. Meallaibh ur naidheachd uile- ‘s math a sheinn sibh, agus is math a rinn Mrs Barker air ur stiuir cuideachd! Feumaidh sibh a nis toiseachadh air ur deisealachadh airson Mod Inbhir Nis an ath bliadhna!

  2. Apologies for this not being in Gaelic! Congratulations to all the children taking part in Mòd competitions – they should all be very proud!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s