holly

Cuirm Nollaig / Xmas Fayre
Diardaoin 5mh den Dubhlachd / Thursday 5th December

1.30 – 2.45f

PANTO @ BSGI!
feisean logo<a
‘Seasaidh agus Sgeul nan Sàilean Seunta’

Dihaoine 6mh den Dùbhlachd / Friday 6th December

1.45-2.45f Cosgais £1 son gach sgoilear.
Seasaidh bhochd! ‘S e dannsadh an rud as fheàrr leatha air an t-saoghal, ach tha i gu mòr am feum air brògan dannsaidh ùra. Gu dè a nì i…?
Poor Jessie! Dancing is her favourite thing in the whole world, but she is desperate for a new pair of dancing shoes. What will she do…?

Spòrs, amaideas is fealla-dhà bho sgioba Meanbh-chuileag!
Fun, nonsense and high jinks from the Meanbh-chuileag squad!

Cosgais £1 / Cost £1 per child
Oifis na Sgoile ro Dhiardaoin 5mh den Dùbhlachd
Please ensure money paid to School office by Thursday 5th Dec

Advertisements

About Bunsgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

Inverness Gaelic School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s