Tachartasan Nollaig @ BSGI / Christmas Events @ BSGI

holly

Cuirm Nollaig / Xmas Fayre
Diardaoin 5mh den Dubhlachd / Thursday 5th December

1.30 – 2.45f

PANTO @ BSGI!
feisean logo<a
‘Seasaidh agus Sgeul nan Sàilean Seunta’

Dihaoine 6mh den Dùbhlachd / Friday 6th December

1.45-2.45f Cosgais £1 son gach sgoilear.
Seasaidh bhochd! ‘S e dannsadh an rud as fheàrr leatha air an t-saoghal, ach tha i gu mòr am feum air brògan dannsaidh ùra. Gu dè a nì i…?
Poor Jessie! Dancing is her favourite thing in the whole world, but she is desperate for a new pair of dancing shoes. What will she do…?

Spòrs, amaideas is fealla-dhà bho sgioba Meanbh-chuileag!
Fun, nonsense and high jinks from the Meanbh-chuileag squad!

Cosgais £1 / Cost £1 per child
Oifis na Sgoile ro Dhiardaoin 5mh den Dùbhlachd
Please ensure money paid to School office by Thursday 5th Dec

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s