Orain Ghàidhlig Nollaig aig Eaglais Hilton / Gaelic Christmas Songs at Hilton Church

Air Didòmhnaich 22na den Dùbhlachd, bidh beagan seinn Ghàidhlig aig Eaglais Hilton mar phàirt de sheirbheis na maidne (aig 10m.) Bidh cuid dha’r sgoilearan (agus pàrantan) ann, a’ seinn an laoidh “Leanabh an Àigh” agus cuid de dh’òrain Nollaig an Sgoil Àraich. Bhiodh fàilte romhaibh (gu h-àraid ma tha sibh eòlach air na h-òrain!)
Tha ceangal no dha air YouTube mur a bheil sibh buileach cinnteach air na faclan.
 
On Sunday 22nd December, Hilton Church will include some Gaelic singing as part of their morning service (10am.)  Some of our pupils (and parents) will be there singing the traditional hymn “Leanabh an Àigh” together with some of  Sgoil Àriach’s nativity songs.  Everyone is welcome (especially if you know the songs!) 
 
There are some handy YouTube links if you are not sure of the words.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s