Anika Dowling Clas Sia air De a nis?

Please watch BSGI’s Anika on De a nis? 

 

BBC ALBA

Wed 22 Jan 2014

18:10

 

Sun 26 Jan 2014

17:25

 

 

Bidh spòrs ‘s plòigh pailt aig Derek agus Megan an t-seachdain-sa. A bharrachd air fealla-dhà san stiùidio, bidh iad a’ leantail orra a’ toirt sùil air dùthchanan a’ cho-fhlaitheis, bidh Steph agus Seumas a’ dèanamh rudan cruthachail agus bidh sgoilearan a’ feuchainn air an dùbhlan ‘Puingean nam Boingean’.

 

Join Derek and Megan for more fun and games, as well as some more interesting facts about some of the Commonwealth Countries. Meanwhile, Steph and Seumas make some ingenious items and the school hopper challenge, ‘Puingean nam Boingean’, keeps on going!

 

Co-là-breith

An e do chò-latha breith a th’ann? Neo co-là-breith do charaid, piuthar neo bràthair? Siuthad – leigibh fios thugainn! Inns’ dhuinn d’ainm, d’aois agus do cho-là-breith agus lìon a-steach am foirm a tha seo. is cur thugainn e aig deanis@bbc.co.uk no sa phost gu Dè a-nis?, BBC ALBA, Glaschu, G51 1DA

 

 

 

If you or someone special is celebrating a birthday soon, drop us a line and who knows…you could be on Dè a-nis? To take part please tell us your name, age and birthday, complete this form and return it to deanis@bbc.co.uk or by post to Dè a-nis?, BBC Alba, Glasgow, G51 1DA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s