Latha Dearg airson am ‘British Heart Foundation’

Tha sinn airson cuir nar cuimhne gum faod gach sgoilear aodach dearg a’ chur orra a-maireach, tha seo airson gum bi sinn a’ dèanamh rudan sònraichte tron latha airson airgead a’ chruinneachadh dhan ‘British Heart Foundation’. Faodaidh sibh cuideachd airgead a thoirt a-steach ma tha sibh ag’ iarraidh.

Thèid na duaisean a thoirt seachad airson an co-fharpais postair againn cuideachd.

We would like to remind you that each pupil is invited to wear red to school tomorrow as we will be taking part in a number of activities to raise money for the British Heart Foundation. Pupils can also bring money in with them to donate if they wish.

We will also present the prizes for our Healthy Heart poster competition.

Mòran Taing

Comhairle nan Sgoilearan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s