BSGI Parent Council

 

Pàrantan BSGI/ BSGI Parent Council

 

AGM

 

 

Coinneamh Bhliadhnail

 

Diardaoin 12 an t-òg Mhios aig 7:00f.

 

Thursday 12th June at 7:00pm

 

Aig/At Bùn-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

 

 

Tha sinn a sireadh riochdaireachdan bho pàrantan aig BSGI airson a’ dhol air comataidh Pàrantan BSGI.

Ma tha sibh ag iarraidh ur n-ainm a chur air adhart, cuiribh fios gu Richard MacDonald ro 23mh de’n Chèitein 2014 aig: parantanbsgi@gmail.com – neo cuir litir chun na bun-sgoile. Ma bhios barrachd air ochd ainmean air an tilleadh, bidh bhòt air a’ chumail ach thèid brath a-mach do phàrantan mu dheidhinn.

Bi tì’s cofaidh ri fhaotainn.

 

Tha fàilte ron a h-uile duine.

Às-dèidh na coinneimh foirmeil bidh cothrom bruidhinn ris a’ chomataidh  agus cupa tì no cofaidh fhaighinn.

 We are seeking representatives from BSGI parents to go on the Parent Council committee.  If you would like to put your name forward please send an email to Richard MacDonald- e-mail address: parantanbsgi@gmail.com:  before 23rd May’14. 

In the case of more than 8 nominations being received there will be a ballot vote held. In this instance letters will be sent to parents with a voting slip of the names of the nominees.

 

After the AGM there will be an opportunity to meet the new Parent Council committee and have a cup of tea or coffee.

 

All welcome. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s