Sgiobadh air là spòrs airson am ‘British Heart Foundation’

Bu mhath leinn taing a thoirt dhan h-uile duine a thug airgead dhuinn fhad’s a bha sinn a’ gabhail pàirt anns an sgiobadh againn air an là spòrs againn. Chruinnich sinn £893.28. ‘S math a rinn gach duine agus tha sinn air leth taingeil airson an taic a thug sibh uile dhuinn.
Thàinig dithis bhon ‘British Heart Foundation’ a-steach an-diugh airson an seic againn fhaighinn as leth am ‘British Heart Foundation’.

We would like to thank everyone who sponsored us to skip on our Sports’ Day. We raised £893.28. Everyone did really well and we are very grateful for the support you all gave us.

Two people from the British Heart Foundation came to our assembly today to accept a cheque on their behalf.

Mòran Taing

Comhairle nan Sgoilearan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s