Rannsachadh san Lon

IMG_0688IMG_0686IMG_0666

Thàinig Katy Martin a-staigh air Diardaoin an 14mh agus Dihaoine an 15mh den Cheitean. Chaidh clas 2-7 a-mach dhan lòn faisg air an sgoil airson rannsachadh a dhèanamh air dè cho falainn sa bha an uisge. Chleachd sinn nead airson na biastagan beaga a ghlacadh agus nuairsin chleachd sinn tuba beag le glainne-mheudachaidh airson a dh’fhaicinn dè seòrsa biastagan a bh’ againn. Bha tòrr spòrs againn uile agus fhuair sinn a-mach gun robh an lòn gu math falainn le tòrr diofar biastagan neònach a’ fuireach ann. Chuir sinn na biastagan uile air ais dhan lòn aig an deireadh. Abair spòrs!

Katy Martin, the Highland Council ranger came in to school on the 14th and 15th May. P2-7 went to the pond near the school to conduct pond surveys to check how healthy the water was. We used nets to catch the minibeasts and then we put them in a tub with a magnifying glass to see what kind of minibeasts they were. We had lots of fun and found out that the pond was quite healthy with lots of strange creatures living in it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s