Là sa Ghàrradh

Tha sinn a’ cuir air dòigh Là sa Ghàrradh air 25mh An t-Òg-Mhìos. Bidh an sgoil gu lèir a-muigh fad an latha a’ cuir rudan air dòigh sa ghàrradh agus ag ionnsachadh mu dheidhinn ath-chuartachadh agus ath-chleachdadh. Tha sinn fhathast feumachd air dhà neo trì rudan airson làtha mòr mar seo a chuir air dòigh.

  • Breigichean (gu h-àraidh feadhainn le toill annta)
  • Pìoban
  • Botail 2l (m.e. Coca-Cola)
  • Peant son taobh a-muigh

Feumaidh gach sgoillear clach mu mheud an làmh aca a thoirt a-steach ro Dhiardaoin 25mh. Cuideachd dèan cinnteach gu bheil aodach freagarrach (robach) air an leanabh agad agus seacaid blàth.

Ma ‘s urrainn dhuibh cuideachadh air an latha fhèin cuiribh ar h-ainmean chun na h-oifis agus cuiridh tidsear fòn air ais thugaibh ma tha feum againn oirbh.

Tha sinn cuideachd a’ feumachd air pàrantan a dh’fhaodadh tighinn a-steach as dèidh làimh airson beagan sgioblachaidh a dhèanamh oir bidh Gala na Sgoile a’ dol air adhart air Disathairne 27mh. Bidh sinn a’ toiseachadh aig 7f air Dihaoine 26mh. Cha toir seo ach uair a thìde neo dhà. Innis dhan oifis ma bhios sibh deònach cuideachadh.

We are organising a Garden Day on the 25th June where the whole school will be out all day organising things in the garden and learning about reusing and recycling. We still have a few items we need in order to put on a special event like this:

  • Bricks (especially ones with holes in them)
  • Pipes and tubes (ceramic, wooden or plastic)
  • 2l bottles (e.g. Coca-Cola)
  • Outdoor Paint

All children also need to bring in a pebble about the size of their hand before Thursday 25th.

If you would be available to help out on the day could you please give your name to the school office and a teacher will get back to you and let you know if you are required. Could you also make sure that your child wears appropriate clothing (old/dirty clothes) and a warm jacket on the day.

We also need parent volunteers to come y to help tidy up the garden after the event as we have the School Gala on Saturday the 27th. We will be starting at 7pm on Friday the 26th. This will only take an hour or two. If you are able to help out please let the office know.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s