Duais-taighe na Sgoile/House Cup

Bhuannaich Ailm an Duais-taighe na Sgoile am bliadhnasa! Rinn a h-uile taigh fìor mhath thairis air am bliadhna a cruinneachadh puingean aig na tachartasan taighean agus airson obair mhath. Bha pàrtaidh sònraichte aig Ailm air sgàths gun bhuannaich iad. Fhuair iad cothrom a’cluich Rounders, Capture the Flag agus fiu ‘s Human Hungry Hippos! Bha tòrr spòrs ann!

 

Ailm won the House Cup this year! Each house did really well getting points across the year at house group events and for good work. Ailm had a special party to celebrate winning where they got to play Rounders, Capture the Flag and even human Hungry Hippos! They had lots of fun!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s