Fàilte air ais /Welcome Back

Fàilte air ais dhuibh uile dhan a’ bhlog againn! Bliadhna ùr eile againn agus tha sinn airson fàilte chrìdheil a’ chuir air na sgoilearan ùr againn ann an Clas 1 agus anns na clasaichean eile. Nach deach na saor-làithean seachad cho luath? Tha sinn air a bhith air ais airson trì seachdainean agus chan eil mòran cuimhne againn orra a-nis! Dèan cinnteach gu bheil thu ‘a’ leanntainn’ am blog airson clas ur pàist airson tuilleadh fiosrachadh fhaighinn air dè tha air a bhith dol air adhart sna clasaichean agus an obair-dachaigh aca fhaighinn. Dìreach cuir am post-d agad a-steach air a’ bhlog cheart (fo ‘Clasaichean’). Tha dhà neo thrì trioblaidean ‘teignigeach’ air a bhith againn le bhith cleachdadh na blogs san sgoil agus mar sin chan eil feadhain de na clasaichean air mòran a chuir suas fhathast ach tha sinn an dòchas seo a chuir ceart a dh’aithghearr. Tha sinn an dòchas gum bidh bliadhna air leth againn am bliadhna-sa agus tha sinn an dòchas gun cum sinn oirnn ag obair còmhla mar thidsearan, pàrantan agus sgoilearan.

Welcome back to our school blog! Another new year and we would like to give a big, warm welcome to all our new pupils in Primary one and in our other classes. Didn’t the holidays fly by? We have been back in school for three weeks now and they already seem like a distant memory! Please ensure you ‘follow’ the blog for your child’s class to get more information about what the children have been up to in school and to get their homework. Just go to the correct blog (under ‘Clasaichean’) and enter your email address. We have had one or two ‘technical’ problems with using the blogs in school and, as such, some of the blogs haven’t been updated yet but we hope to correct this problem soon. We hope to have a fantastic year this year and we hope that we will all continue to work together as teachers, parents and pupils.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s