Comataidhean Sgoile / School Committees

IMG_1239

Seo Blogairean BSGI! 

Chaidh sinn timcheall an sgoil a’ faicinn agus a’ faighneachd de bha a h-uile duine eile a’ deanamh.  We were reporters this morning. We went wrote a list of questions in our groups and went to find out what the groups were up to!

Chunnaic sinn agus fhuair sinn a-mach ….

 

Eco – Tha iad a’ coimhead air Fairtrade. Tha iad ag iarraidh daoine a’ chuideachadh nach eil a’ faighinn torr airgead airson an obair a tha iad a’ deanamh. We interviewed each committee to find out what they were doing and what their plans are.

Slainte – Tha iad a’ cumail fallain a’ deanamh cleasachd. They were learning how to keep healthy and doing exercise.

Leabharlann – Thuirt iad gu bheil e uabhasach cudromach a bhi a’ leughadh leabhraichean. Tha iad a’ glanadh an leabharlann agus ga sgioblachadh. They said it is very important that we read books.  They were busy tidying and cleaning the library area.

Roan-chluiche – Tha iad ag obair sa gharradh ach chan eil iad airson innse de am plana a th’aca….(Diomhair / Top Secret!) They are looking at the garden and they want to keep their plans top secret!

JRSO – Junior Road Safety Officers.  Tha iad a cuir sanasan mu dheidhinn a’ cumail sabhailte air an rathad air am bord fiosrachaidh. They are making posters for the school information board about road saftey.

Ag ionnasachadh san Raon-chluiche – Tha iad airson an garradh chluiche a’ dheanamh nas fhearr agus bha iad a’ dol timcheall an garradh cluiche. They want to make our playground more fun and find ways we can learn outdoors.

Comhairle na Sgoilearan –  Tha iad a’ cur lorg uighean air doigh airson a’ Chaisg. Tha iad ag obair ann an sgioba a’ togail airgead airson buidhean cathrannais. They are organising an Easter Egg Hunt and a fundraiser for Sports Relief.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s