Biona ‘Rag-bag’

 

Rinn an sgoil £35.60 bho’n biona ‘Rag-bag’. Chruinnich sinn 89kg. Tapadh leibh uile ma chuir sibh aodach ann.

Thank you to all who recycled clothes using our ‘Rag-bag’ bin. We made £35.60 with 89kg of clothes.

Advertisements

Ùrachadh bloga na sgoile

smiley-face-thumbs-up-clipart-9cpeeK6Bi

Tha sinn air ùrachadh a dhèanamh air bloga na sgoile. Tha sinn an dòcha gum bi e nas soileir agus nas sìmplidh a chleachdadh a-nis. Bidh gach clas a’ feuchainn barrachd stuth a chur suas air a’ bhloga airson innse mun ionnsachadh againn. Feuch gun cum sibh sùil a-mach.

We’ve update our school blog. We hope that it will be clearer and easier to use now. Each class will be trying to add more stuff to the blog to show parents what we’re learning. Keep an eye out.

Teisteanasan

Seo agaibh dealbhan de na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdain seo chaidh. Bidh sgoilearan a’ faighinn teisteanasan aig co-thionnal air Dihaoine airson diofar adhbharran. Bidh cuid ga fhaighinn airson deagh obair, a bhith modhail, cuideachail no còir, agus airson tòrr adhbharran eile. Feuch gum bi sibh uile modhail ‘s ag obair gu math ‘s a chlas airson teisteanas fhaighinn.

Here are some of the pupils who received certificates last week. Certificates are given at assembly on Friday afternoon for many different reasons. Some will be given a certificate for good work, for being helpful, well-behaved or kind, and for many other reasons. Make sure you are all well-behaved and hardworking, and you might get a certificate too!

Seachdain Banca-bìdh

Food bank letter

Bidh BSGI a’ gabhail pàirt ann an seachdain Agair Sgoiltean airson Banca-Bìdh na Gàidhealtachd eadar 22 agus an 26  den Chèitean. Tha gach sgoil a’ faighinn dà seòrsa biadh a dh’fheumas iad cruinneachadh. Bidh sinne a’ cruinneachadh tionaichean tùna/bradan agus bogsaichean ‘cereal’.  Feuch gun toir sibh ruideigin a-steach airson am Banca-bìdh, dha na daoine ‘sa Ghàidhealtachd a dh’fheumas am biadh seo. Mòran taing.

BSGI will be taking part in the Highland Foodbank Schools Appeal week between 22nd and 26th May 2017. Each school taking part is asked to focus on two items for the Foodbank. We shall be focussing on collecting tins of tune/salmon and boxes of cereal. Please try to bring in something for the Foodbank, for those in need of this vital food in the Highlands.