Saidheans le ‘Bodyworks’

An-dè thàinig buidheann bhon Ionad Saidheans Ghlaschu a chèilidh oirnn. Bha tòrr goireasan aca agus stuth spòrsail ri dhèanamh. Bha cothrom aig clasaichean 4-7 a dhol ann airson an stuth saidheans fheuchainn. Bha tòrr spòrs aca agus dh’ionnsaich iad uile beagan a bharrachd  mu dheidhinn saidheans agus mu ciamar a tha ar bodhaigean ag obair.

Yesterday, a group came to the school from the Glasgow Science Centre. The had lots of activities and fun experiments with them for us to try. Primaries 4-7 were all given an opportunity to try out these activities. They had great fun learning more about science and about how our bodies work. Many thanks to the Glasgow Science Centre.

Advertisements

Futsal

Fhuair C4 agus C5 cothrom an t-seachdain seo Futsal fheuchainn. Bha tòrr spòrs aca le Mike, ag ionnsachadh mu dheidhinn Futsal. Tha e caran coltach ri ball-coise ach le ball a tha eadar dhealaichte.

Primary 4 and 5 had the apportunity this week to try Futsal. They had lots of fun with Mike learning about Futsal. It’s a little bit like Football but with a different kind of ball.