Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig 25mh am Faoilleach/Gaelic Community Cafe 25th January

cafe

 

Bidh Cafaidh Coimhearsnachd na Gàidhlig air aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis air Dihaoine 25mh am Faoilleach eadar 2-2.45f. Bidh sinn a comharrachadh Latha Burns.

Ma tha sibh a tighinn ann ,`S e direach donations a bhios ann agus bidh sinn a cruinneachadh airgead airson an carthannas Birchwood Highland agus pàirt dhan airgead sgoile

Bidh rudan ann mar beicearachd, ti is cofaidh agus aite-cluich ann airson clann og. Bhiodh sinn cho taingeal nam b`urrainn dhuibh beicearachd a toirt a-steach airson an cafaidh againn.

Our next Gaelic Community Café at BSGI will be held in the school hall on Friday 25th January from 2-2.45pm. We will be having a Robert Burns theme. Primary 7 have been working very hard on setting up the community café as part of their Developing the Young Workforce project. The donations we collect will be going towards Birchwood Highland and the school fund.

There will be tea, coffee and baking as well as a soft play area set up for young children.  We would be very thankful if you bring in any baking in to help run our cafe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s