Là Mòr nan Leabhraichean: Diardaoin 7mh am Màrt 2019/World Book Day

World-Book-Day

Là Mòr nan Leabhraichean: Diardaoin 7mh am Màrt 2019

Tha sinn a’ cur air dòigh latha sònraichte airson Là Mòr nan Leabhraichean Diardaoin an 7mh den Mhàrt. Bidh tachartasan a’ dol anns na clasaichean tron latha. ‘S e ‘Leughadh Còmhla/Share a Story’ an cuspair am-bliadhna.

Aodach-brèige:

Faodaidh na sgoilearan aodach a’ charactair as fhèarr leotha a chur orra dhan sgoil.Faodaidh iad cuideachd an leabhar as fhèarr leotha a thoirt dhan sgoil.

Aodach-oidhche:

Faodaidh na sgoilearan aodach-oidhche a chur orra dhan sgoil. Faodaidh iad cuideachd an leabhar as fhèarr leotha a thoirt dhan sgoil.

Leughadh Còmhla:

Tha cuireadh ann dhuibh tighinn a-steach airson ‘Leughaidh Còmhla’. Faodaidh sibh tighinn a-steach eadar 10.00m agus 11.00m le leabhar (Gàidhlig neo Beurla) agus ga leughadh le do phàist no buidheanan beaga sa chlas. Faodaidh sibh aodach a’ charactair as fhèarr leibhse a chur oirbh cuideachd ma tha sibh ag iarraidh!

Bogsa Sgeulachd, comaig neo mapa:

Faodaidh na sgoilearan bogsa, comaig no mapa a dhèanamh a tha a’ sealltainn suidheachadh bhon leabhar as fhèarr leotha. Nì iad seo aig an taigh agus bheir iad e a-steach dhan sgoil Diciadain ro Là Mòr na Leabhraichean (6.3.19). Cuiridh sinn beachdan suas air a’ bhlog agus dojos.

Cuidhteas Leabhraichean:

‘S urrainn dhuibh leabhraichean nach eil sibh a’ leughadh a thoirt dhan sgoil agus leabhar ùr fhaighinn – dean iomlaid le cuideigin (feuch gum bi na leabhraichean againn airson Diciadain 6.3.19). Deagh chothrom airson sgioblachadh agus a bhith math dhan àrainneachd!

Le deagh dhùrachd

Clas 5 agus Ms MacKenzie.

World Book Day: Thursday 7th of March 2019

We have organised a special day for World Book Day on Thursday the 7th of March. There will be various activities going on within the classes during the day. The theme is to ‘Share a Story’ from breakfast to bedtime – lots of ideas here on how to Share a Story together. https://www.worldbookday.com/ideas/share-a-story/

Fancy Dress Costumes:

The children can dress up as their favourite character from a book. They can also take their favourite book with them to school.

Pyjamas:

The children can wear pyjamas to school and also bring in their favourite book.

Share a Story:

You are invited to come in to ‘Share a Story’. You can come in between 10.00am and 11.00am with a childrens book (Gaelic or English) that you would be willing to read to your child or a small group in the classes. You are also very welcome to dress up as your favourite storybook character if you wish!

Storybox, comic or map:

The children are allowed to create a storybox, comic strip or map that visualises a scene from their favourite book. They can do this at home and bring it into school on the Wednesday before World Book Day (6th of March).

Book Swap:

You can bring in books that you don’t read anymore and swap for some new ones. This is good for tidying your book shelves, and the environment depends on it! Have your books in to school for Wednesday 6 th March.

Le deagh dhùrachd

Clas 5 agus Ms MacKenzie

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s