Trang ann an comataidhean/Commitee Week

Bha na sgoilearan trang anns na comataidhean aca an t-seachdain seo.  Bha Comhairle nan Sgoilearan a’ dèanamh cuairt-litir airson na sgoile agus cuideachd bha iad a’ cruinneachadh beachdan airson airgid a thogail airson na sgoile.  Bha na Digital Leaders againn  a’ dèanamh rannsachadh air Apps airson Matamataig, agus a’ sgaoileadh na chromebooks gu na clasaichean eile.  Bha clasaichean eile a’ coimhead air obair aig UNICEF agus a’ beachdachadh air an diofar eadar feumalachdan agus iarrtasan.  Abair gu bheil na Gaisgich òg na Gàidhlig seo a’ faighinn ionnsachadh spòrsail!

The classes were very busy in committees this week.  The Pupil Council have started organising a school Newsletter and have been gathering fundraising ideas.  The Digital Leaders were organising the chrome book distribution to classes and researching Maths apps.  The Right Respecting committee were looking at the work of UNICEF and also looking at the difference between needs and wants. 

We have been re-visiting our school values – Dòchas (Hope), Coibhneas (Kindness) and now looking at Spòrs (Fun) – and how fun it is to be back at school and Learning together.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s