Jeans for Genes Day

b7cbd303-8902-4db6-869f-f43ce223d904

Air Dihaoine tha an sgoil a’gabhail pàirt ann an ‘Jeans for Genes’ airson airgead a thogail dha clann le tinneasan ginteil. Faodaidh na sgoilearan aodach ‘denim’ a chur orra. Feumaidh a h-uile pàist le denim orra £1 a phàigheadh airson ‘Jeans for Genes’. Tha sinn an dòchas gun cruinnich sinn tòrr airgead.

On Friday 22nd September the school will be taking part in Jeans for Genes Day to raise money for children with different genetic disorders around the UK. To raise money, we are asking for children and staff to come to school wearing denim clothing. Anybody wearing denim is to donate £1. Many thanks.

Advertisements

Co-thional 15.9.17

Seo agaibh na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdain seo ann an clasaichean 1-3. Cuideachd, bhuannaich clas 2/3 an Cupa airson an cloakroom as sgiobalta. Chuala sinn mu na puingean taighe bho na caiptein cuideachd.

Here are the pupils who received certificates today in P1-3. P2/3 also won the Cup for the tidiest cloakroom this week. We also heard about which school house had the most points this week. Well done, Calltainn.

Phonics workshop

c981f09539f0ccba09e4173b3e248e2a

Bidh bùth-obrach fonaigs air a-màireach airson pàrantan clann clasaichean 1 gu 3. ‘S e cothrom a th’ann faicinn ciamar a tha sinn a’ teagasg fonaigs anns an sgoil, agus beagan Gàidhlig ionnsachadh dhuibh fhèin cuideachd. Tha sinn an dòchas tòrr phàrantan fhaicinn ann aig 2f a-màireach 14mh den t-Sultain.

Tomorrow we are running a phonics workshop for parents of children in classes 1 to 3. This will be a great opportunity to see how phonics is taught in the school, and an opportunity for you to learn a little Gaelic. We hope to see many parents coming along tomorrow 14th September at 2pm.