Pàrtaidh Purpaidh

Air Dihaoine bha Pàrtaidh Purpaidh againn san sgoil airson airgead a chruinneachadh do Alzheimer Scotland.  Bhruidhinn Comhairle nan Sgoilearan mu dheidhinn an Carthannas aig Co-thional agus an uairsin bha cothrom aig na clasaichean tighinn dhan a phartaidh airson beicearachd a cheannach.  Chruinnich sinn £277.66 uile gu leir airson Alzheimer Scotland! Tapadh leibh dhan a h-uile duine a rinn beicearachd agus a ghabh pàirt san latha.

One response »

  1. Anonymous says:

    S math a rinn sibh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s