ECO

20.1.15

Fèille Nollaig

An teirm ‘s a chaidh aig Fèille Nollaig na sgoile bha club ECO a’ cruinneachadh biadh airson am banca bidh ann an Inbhir Nis. Mòran taing dhuibh uile airson na thug sibh a-staigh. Fhuair sinn gu leòr biadh airson barrachd na 24 bagaichean a lìonadh. Tha sinn air litir agus teisteanas taingeil fhaighinn air ais bhon bhanca bidh ag innse beagan mu na suidheachaidhean aig cuid de dhaoine nach eil cho fortanach agus cho taingeil ‘s a bha iad airson am biadh a’cruinnich sinn. Mòran taing dhuibh uile agus gu muinntir club ECO airson a bhith ag obair gu cruaidh air an stàll.

Last term at the school’s Christmas Fair the ECO club collected food for the Inverness Food Bank. Many thanks to everyone who brought in a contribution for the food bank. We collected enough food to fill more the 24 big bags. We have recently received a letter and certificate of thanks from the Food Bank telling us a wee bit about the difficult situations some people were in over Christmas and how thankful they were for our donations. Many thanks to you all and also to the ECO club for working hard on the stall collecting donations.

 

 

10/11/15

Rinn an club Eco obair ‘sa gharradh an-diugh!

The Eco club did work in the garden today

IMG_5257

Feasgar math,

Am bliadhna seo tha an club Eco a’ dol a choimhead air rianachd-sgudail- a’ toiseacheadh leis an raon-chluich. Gheibh daoine puingean son sgudail a thogail, siuthadaibh ma-tha!

Good afternoon,

This year the Eco club is focussing on waste management- starting with our playground. People will get points for picking up rubbish, so go for it!

IMG_5248 IMG_5250 IMG_5251

Co-fharpais!

Tha sinn a’ ruith co-fharpais mascot airson mascot ùr airson an Comataidh Eco. Tha an co-fharpais fosgailte dha Clas 4-7 agus feumaidh na mascots agaibh a bhith:

1. Air paipear A4

2. Dathach, tarraingeach agus simplidh.

Cuimhnich agus thoir ainm dhan a’ mhascot agaibh cuideachd!

Tha sinn cuideachd a’ ruith co-fharpais postair airson Biona nan Rùsgan! Tha an co-fharpais fosgailte dha Clas 1-3 agus feumaidh na postairean a bhith:

  1. Air pàipear A4
  2. Dathach agus taraingeach
  3. Ag innse mu dheidhinn am biona ùr.

Feumaidh na postairean uile a bhith a-staigh air Diluain 21.5.15. Bidh duaisean ri fhàighinn airson a’ chiad, an dàrna agus an treas àite airson Clas 1-3 agus Clas 4-7. Gur math a theid leibh!

Mascot competition for P4-7 – Design a new mascot and give him a name.

Poster competition for P1-3 – Design a poster about our new food-waste bin.

All entries have to be in by Monday 21.5.15 and there will be prizes for the people coming in 1st, 2nd and 3rd places for P1-3 and P4-7. Good luck!

——————————————————————————————————————

Tha biona ùr againn airson a bhith ag ath-chuairteachadh ar biadh. Bidh ‘Biona nan Rùsgan’ san raon-cluiche gach madainn aig àm cluich agus san t-seòmar-bìdh aig àm dìnneir gach latha. Dèan cinnteach gu bheil thu a’ cuir na rùsgan agaibh dhan a’ bhiona gach latha agus cuiridh an comataidh Eco an sgudal dhan a’ bhiona-bìdh mòr. Bidh làraidh mòr a’ tighinn gach seachdain airson an sgudal a thoirt dhan ath-chuairteachadh. Bidh an comataidh Eco cuideachd a’ glanadh a-mach am biona gach latha le uisge bhon ‘water-butt’ againn.

We have a new bin to recycle our food waste. The ‘Skins Bin’ will be in the playground every morning at playtime and in the dinner hall at lunchtime every day. Make sure that you put your peelings in the bin every day and the Eco Committee will put the rubbish into the big food bin outside. A big lorry comes every week to take the rubbish to the recycling plant where it gets turned into compost. The Eco Committee will also clean out the bin every day using water from the ‘water-butt’.

Advertisements

One thought on “ECO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s