Cùram Chloinne / Out of School

Sgioba Cùram Chloinne

Tha triùir luchd-obrach ùr againn san sgioba a thòisich a dh’obair san sgoil san Fhaoilleach.

’S ann à Inbhir Nis a tha Bn. NicIllFhinnein. Tha freumhan Uibhisteach is Sgitheanach aice is chaidh i fhèin tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann am Bun-sgoil a’ Mheadhain agus Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn.

Rugadh is thogadh Bn. Ph. Peteranna ann an Càirnis ann an Uibhist a Tuath. Bidh i ag obair aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis agus le buidheann Pàrant is Pàiste ann an Druim na Drochaid.

Rugadh Mgr. Mac an Tuairneir ann an Eabhraig Shasainn. Rinn e ceum na Gàidhlig ann an Oilthigh Obar Dheathain. Bidh e a’ seinn le Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis is leis a’ chòmhlan ‘Trosg’. ‘S e sgrìobhadair Gàidhlig a th’ ann, cuideachd.

Tha Bn. Ph. Purdie fhathast ag obair san roinn, o chionn 2014. Rugadh i an an Glaschu is thogadh i ann an Gàrradh na Mòine ann an Uibhist a Deas.

Out of School Team

We have three new team-members who started work in the school this January.

Miss MacLennan is from Inverness. She has roots in Uist and the Isle of Skye and went through Gaelic-medium education herself at Central Primary School and Millburn Academy.

Mrs Peteranna was born and brought up in Carnish in North Uist. She works at both BSGI and at the Gaelic Parent and Child Group in Drumnadrochit.

Mr Turner was born in York, England. He did a degree in Gaelic Studies at Aberdeen University. He sings with Inverness Gaelic Choir and the group ‘Trosg’. He is also a Gaelic writer.

Mrs Purdie continues as part of the team, since 2014. She was born in Glasgow and brought up in Garnamonie in South Uist.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s