Co-thional 8.2.18

An-diugh aig co-thional chuala sinn à Comhairle nan Sgoilearan. Tha iad air a bhith trang a’ sgrìobhadh òrain a tha ag innse mu amasan na sgoile. Thagh na sgoilearan air fad dè an òran as fheàrr. ‘S math a rinn buidheann clas 7 le òran gu math spòrsail. Bidh sinn uile ga ionnsachadh san àm ri teachd.

Seo na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan an t-seachdain seo. Fhuair sgoilear ann an clas 4 Cupa na Gàidhlig, agus bhuannaich clas 1/2 ‘Cloakroom’ as fheàrr. ‘S math a rinn sibh uile!

Today at assembly we heard from the Pupil Council. They have been busy writing songs about the aims and visions of BSGI. The school pupils voted for their favourite song. Well done to the P7 Pupil council group for winning with their fun and catchy song. The whole school will be learning this song over the next few weeks/months.

Here are pictures of the pupils who won certificates this week. A Primary 4 pupil received the Gaelic Cup, and the tidiest cloakroom award went to Primary 1/2. Well done to you all!

Advertisements

Co-thional 2.2.18

Seo agaibh na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan agus Cupa na Gàidhlig an t-seachdain seo. ‘S math a rinn clas 3 airson Cupa Na ‘Cloakrooms’ a bhuannachadh a-rithist cuideachd. ‘S math a rinn sibh uile!

Here are the pupils who received certificates and the Gaelic Cup this week. Also, well done to Primary 3 for winning the Cup for tidiest Cloakroom again. Well done to you all!

Co-thional 26.1.17

Seo agaibh na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan na seachdaine. Bha Cupa na Gàidhlig a’ dol gu balach ann an clas 2/3 an t-seachdainsa. ‘S math a rinn sibh uile!
Here are the pupils who received certificates this week. The Gaelic Cup went, this week, to a boy in P2/3. Well done to you all!

Cuimhnichibh is èist ri Radio nan Gàidheil a-màireach aig meadhan latha airson clas 7 a chluinntinn!

Remember and listen to Radio nan Gàidheil tomorrow at midday to hear P7!

Abair deagh Là Burns

Abair latha a bh’againn an-diugh, a’ cuimhneachadh air Raibeart Burns. Bha clas 7 a’ cluich ionnsramaidean, a’ seinn òrain, a’ leughadh bàrdachd agus a’ cuideachadh le dìnnearan sgoile. ‘S math a rinn sibh. Bhiodh Raibeart gu math pròiseil!

What a wonderful Burns celebration we had today. Primary 7 have been very busy making preparations! They played in the Haggis, sang Burns songs, recited his poems, as well as helping to serve the other classes their Burns lunches. Well done, P7. We’re sure Rabbie would’ve been proud!