Cafaidh G

Cafaidh G den Màirt

Advertisements

Co-thional

Seo agaibh na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdain seo. Cuideachd, bha sinn a’ seinn na h-òrain airson seirbheis na Càisg an ath sheachdain.

Chuala sinn cuideachd à clas 7 mun turas sgoile aca. Abair tòrr spòrs a bha aca.

Here are this week’s certificate winners. We were also rehearsing for the Easter Service next week.

We also heard from Primary 7 about their school residential trip. What fun they had!

Co-thional 16.3.18

An-diugh aig co-thional chunnaic sinn an dealbh-chluich a rinn buidheann à clas 6 aig Eden Court a-raoir. Bha iad sgoinneil! ‘S math a rinn sibh!

Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan agus Cupa na Gàidhlig an t-seachdain seo. ‘S math a rinn sibh uile.

Today at assembly we got to see the piece of drama performed by a group of P6 girls. The girls got to perform last night at Eden Court. They did very well!

Here are the certificates winners and Gaelic cup winner from this week. Well done to you all.