Ùrachadh bloga na sgoile

smiley-face-thumbs-up-clipart-9cpeeK6Bi

Tha sinn air ùrachadh a dhèanamh air bloga na sgoile. Tha sinn an dòcha gum bi e nas soileir agus nas sìmplidh a chleachdadh a-nis. Bidh gach clas a’ feuchainn barrachd stuth a chur suas air a’ bhloga airson innse mun ionnsachadh againn. Feuch gun cum sibh sùil a-mach.

We’ve update our school blog. We hope that it will be clearer and easier to use now. Each class will be trying to add more stuff to the blog to show parents what we’re learning. Keep an eye out.

Teisteanasan

Seo agaibh dealbhan de na sgoilearan a fhuair teisteanasan an t-seachdain seo chaidh. Bidh sgoilearan a’ faighinn teisteanasan aig co-thionnal air Dihaoine airson diofar adhbharran. Bidh cuid ga fhaighinn airson deagh obair, a bhith modhail, cuideachail no còir, agus airson tòrr adhbharran eile. Feuch gum bi sibh uile modhail ‘s ag obair gu math ‘s a chlas airson teisteanas fhaighinn.

Here are some of the pupils who received certificates last week. Certificates are given at assembly on Friday afternoon for many different reasons. Some will be given a certificate for good work, for being helpful, well-behaved or kind, and for many other reasons. Make sure you are all well-behaved and hardworking, and you might get a certificate too!

Seachdain Banca-bìdh

Food bank letter

Bidh BSGI a’ gabhail pàirt ann an seachdain Agair Sgoiltean airson Banca-Bìdh na Gàidhealtachd eadar 22 agus an 26  den Chèitean. Tha gach sgoil a’ faighinn dà seòrsa biadh a dh’fheumas iad cruinneachadh. Bidh sinne a’ cruinneachadh tionaichean tùna/bradan agus bogsaichean ‘cereal’.  Feuch gun toir sibh ruideigin a-steach airson am Banca-bìdh, dha na daoine ‘sa Ghàidhealtachd a dh’fheumas am biadh seo. Mòran taing.

BSGI will be taking part in the Highland Foodbank Schools Appeal week between 22nd and 26th May 2017. Each school taking part is asked to focus on two items for the Foodbank. We shall be focussing on collecting tins of tune/salmon and boxes of cereal. Please try to bring in something for the Foodbank, for those in need of this vital food in the Highlands.

FilmG

capture2

Seall cho math ‘s a rinn Clas a 7 leis am fiolm aca, Latha Spòrs, airson farpais nam fiolmaichean goirid, FilmG!
Bidh oidhche nan duaisean ann an Glaschu air Dihaoine, 17 An Gearrann agus tha sinn a’ sireadh na bhòtaichean agaibh ro làimh airson duais Roghainn an t-Sluaigh.
Bhiodh sinn fada nur comain nam bhrùthadh sibh am putan mòr bhuidhe dhuinn. Gheibh sibh barrachd na dìreach aon bhòt, mar sin, cumaibh oirbh ga phutadh!
Tapadh leibh! 🙂


Have a look at how well our P7s did with their film, Latha Spòrs/Sports Day, for the Gaelic short film competition, FilmG.
The awards ceremony will take place on Friday, 17th February in Glasgow and so we are seeking your votes beforehand for the People’s Choice Award. We would be so grateful if you clicked the  yellow ‘vote’ button to vote for us. You get more than just one vote, so, feel free to keep on clicking! Many thanks! 🙂

Click here for Latha Spors

 

Banca-bìdh Inbhir Nis

Mòran taing dhan a h-uile duine a thug a-steach biadh airson banca-bìdh Inbhir Nis. Fhuair sinn teisteanas air ais bhuapa ag innse gun do chruinnich sinn 225kg de bhiadh airson am banca-bìdh. Tha sin coltach ri 560 tionaichean de bhiadh no fui’s coltach ri cuideam gorilla! Nach sinn a rinn math. Mòran taing!

Many thanks to everyone who brought in donations for the Highland Food Bank. We received a certificate from them this week letting us know that we managed to collect 225kg of food for the food bank. That is equivalent to around 560 tins of food or even equivalent to the weight of an Eastern Lowland Gorilla! We did very well. Many thanks again!

Leugh le Sarah MacIntyre/Authors visit with Sarah MacIntyre

Fhuair Comataidh nan Leabharlann cothrom a dhol a choinneachadh an ùghdar Sarah Macintyre an-diugh aig Bun sgoil Drakies. Leugh i pàirt dhen Leabhar ‘Pugs of the Frozen North’ dhuinn agus sheall i dhuinn mar a bhios i deànadh na dealbhan anns na leabhraichean. Bha e cho inntinneach agus chòrd e rinn uile.

The Library Committee got the opportunity today to meet the author  Sarah Macintyre at Drakies Primary School.  She read from her book ‘Pugs of the Frozen North’ and she showed us how she makes the illustrations. It was very interesting and we thoroughly enjoyed it.