Ar Sgoil / Our School

School Handbook 2018-19      SIP 2017 18 2

Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

Bha Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis air a togail mar phàirt dhen phrògram togail PPP aig Comhairle na Gàidhealtachd, chaidh crìoch a chur oirre anns a’ Chèitean 2007 agus chaidh a fosgladh do sgoilearan anns An Lùnastal 2007.  Chaidh dà sheòmar-teagasg ùr a thogail anns An Lùnastal 2010.  Chaidh an togalach a thogail airson 200 sgoilear a ghabhail le naoi seòmraichean-teagaisg agus àiteachan coitcheann eile. Tha sgoil-àraich innte a ghabhas 30 pàiste anns gach seisean. Tha talla-sgoile ioma-chleachdadh ann le suidheachan ann an stoidhle taigh-dhealbh agus stiùdio-clàraidh ri thaobh agus tha iad seo fosgailte do chleachdadh na coimhearsnachd.

 

Chaidh pàirce nan càraichean agus an t-àite leigeil sìos a dhealbhachadh airson ’s gum faod trafaig falbh is tighinn gu sàbhailte. Tha sèomar ghoireasan ann do phàrantan a dh’fhaodas pàrantan a chleachdadh rè latha na sgoile airson an ionnsachadh fhèin.

Chaidh an togalach fhosgladh gu h-oifigeil air 11 Am Faoilleach 2008 leis a’ Bhall Fìor Urramach Ailig Salmond BP BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba.

 

Tha 155 pàiste anns an sgoil air an t-seisean seo (Am Faoilleach 2012) ann an Clasaichean 1 gu 7, ann an sia de na naoi seòmraichean-teagaisg le 70 pàiste, aois 3 agus 4, clàraichte anns an sgoil-àraich. Mar thoradh air iarrtas airson àiteachan ro-sgoile a tha a’ sìor fhàs, agus cùram chloinne fad latha, tha aon de na seòmraichean-teagaisg ga chleachdadh airson seisean sgoil-àraich a bharrachd anns a’ mhadainn bhon Ghearrran 2008.   

 

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, part of the Council’s PPPschools building programme,  was completed in May 2007 and opened for pupils in August 2007. An additional two classrooms were completed in August 2010 .  The building, with nine classrooms and associated communal space has been designed for a maximum roll of 200 pupils, with the nursery area accommodating 30 children at each session.  The school hall with its theatre style seating and adjoining recording studio is multi-purpose and is available for community use.  The car park and drop-off point has been designed to ensure the safe free flow of traffic. A specific feature of the school is a Community room which can be accessed by parents in the course of the school day, in order to facilitate their own learning.   The building was officially opened on 11th January 2008 by The Right Honourable Alex Salmond MP MSP, First Minister of Scotland. 

 

The roll in the current session (January 2012) is 155 children in Classes 1 to 7, accommodated at present in six of the nine available classrooms with a further 70 three and four year old children registered for sgoil-àraich provision.  The increased demand for pre-school provision, coupled with wrap-around childcare, has resulted in the allocation of one of the existing classrooms to provide an additional morning nursery session from February 2008.

 

 

Inverness Royal Academy, where Gaelic Medium provision is provided, is the feeder Secondary School for BSGI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s